نشریه های علمی انتشارات
  

آب وتوسعه پایدار
علمی- ترویجی
۵۴۷۴-۲۴۲۳
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر شاه‏نوشی فروشانی
دکتر بیژن قهرمان
دکتر کامران داوری
فاطمه طالبی، مهری شاهدی
آرزو حسیبی
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

دارای ضریب تاثیر ۰.۰۷۲ در پایگاه استنادی جهان اسلام
jwsd.um.ac.ir

نشر مجلات علمی- ترویجی راه کاری موثر در افزایش روزآمدی دانش مهندسان می باشد. علیرغم اینکه در کشور ما در زمینه علوم آب منابع اطلاع رسانی و مجلات متعددی وجود دارد اما جایگاه نشریاتی که بتوانند تجربیات کاربردی دست اندرکاران را به روشی علمی به نظر سایر کارشناسان برسانند خالی است.
در این راستا گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد در سال 1392 اقدام به دریافت مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نموده و طی نامه شماره 126631/ 3/18 مورخ 1394/06/29 ، موفق به دریافت اعتبار علمی- ترویجی برای نشریه «آب و توسعه پایدار» شده است.
هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است. دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر خواهد بود. همچنین نوع مقاله می تواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعه ی موردی باشد.
1- آب، اقتصاد و مدیریت
2- کیفیت آب و فاضلاب
3- انتقال آب و سازه های آبی
4- آبیاری و کشاورزی
5- منابع آب سطحی
6- منابع آب زیرزمینی
7- مدیریت منابع آب

نشریات علمی - ترویجی به نشریاتی اطلاق می گردد که مقاله های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی ها و دانش را ارتقاء می بخشد و او را با مفاهیم جدید آشنا می سازد تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت کند. لذا مقاله علمی - ترویجی در زمینه ترویج و بسط آگاهی های علمی دارای اعتبار ویژه خود می باشد و به معنای مقاله علمی پژوهشی ضعیف تلقی نمی گردد.

تاریخچه نشریه

گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد در سال 1392 اقدام به دریافت مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نموده و طی نامه شماره 126631/ 3/18 مورخ 1394/06/29، موفق به دریافت اعتبار علمی- ترویجی برای نشریه «آب و توسعه پایدار» شده است. همچنین این نشریه در تاریخ 1394/11/05 موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 76766 شده است.

حوزه و تخصص نشریه

دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر خواهد بود.
1- آب، اقتصاد و مدیریت
2- کیفیت آب و فاضلاب
3- انتقال آب و سازه های آبی
4- آبیاری و کشاورزی
5- منابع آب سطحی
6- منابع آب زیرزمینی
7- مدیریت منابع آب
همچنین نوع مقاله می تواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعه ی موردی باشد.

هدف و چشم انداز نشریه

هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مهندسی و مدیریت منابع آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است.

حمایت کنندگان

شرکت آب و فاضلاب مشهد

منابع حمایت

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شورای سیاست گذاری

حسین عطائی فر (ریاست شورا): معاونت مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
سیدعلیرضا طباطبایی: مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد
محمدحسین جعفری: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
سیدیحیی موسوی: دبیر اندیشگاه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران
ناصر شاهنوشی فروشانی: مدیر مسئول نشریه
بیژن قهرمان: سردبیر نشریه