نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آبتماس اصلی

دبیرخانه: دبیرخانه نشریه
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
ایمیل: jwsd@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

کاربر گرامی برای سئوالات خود با ایمیل دبیرخانه مکاتبه نمایید
تلفن: ۰۵۱۳-۸۸۰۴۶۴۳
ایمیل: jwsd@um.ac.ir