نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: تعیین خسارت آلودگی ناشی از پساب آب‏ شیرین‏ کن‏ های منطقه ویژه پارس جنوبی (مطالعه موردی آب شیرین‏ کن نور ویژه)


صفحات: 1-8

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.39597

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی و مطالعه تعیین خسارت آلودگی پساب آب‏ شیرین‏ کن‏ های منطقه ویژه پارس جنوبی (مطالعه موردی آب شیرین‏ کن نورویژه) می‏ پردازد. گسترش و توسعه صنایع مختلف در منطقه پارس جنوبی، ایجاد آلودگی زیست‏ محیطی ناشی از این صنایع و توجه به حساسیت اکولوژیکی این منطقه علت انتخاب آن برای انجام این تحقیق می ‏باشد. در چند سال اخیر به علت کمبود منابع آب در برخی از نقاط کشور و همین طور گسترش مصارف صنعتی استفاده از تصفیه آب به روش اسمز معکوس افزایش یافته است. در این تحقیق به تعیین خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی پساب خروجی دستگاه آب‏ شیرین‏ کن نورویژه و مشخص نمودن متغیرهای اثرگذار در کاربرد آب‏ شیرین ‏کن‏ ها بر آلوده کردن اکوسیستم آبی پرداخته شده است. بطوریکه با استفاده از روش برآورد خسارت و با محاسبه هزینه‏ های خارجی میزان خسارت ناشی از آلودگی پساب آب شیرین‏ کن مورد مطالعه، برآورد گردید. به همین منظور از پساب آب شیرین ‏کن نورویژه در دو فصل نمونه ‏برداری گردید. پارامترهای مختلف فیزیکی، شیمیایی آب شامل PH ،TDS، سولفات، سدیم، کلسیم ،آهن، جیوه و منگنز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش و مقایسه آن با استانداردهای ملی جهت تخلیه به خلیج فارس(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) نشان می‏ دهد که غلظت پارامترهای TDS، سولفات و سدیم در هر دو فصل بالاتر از حد مجاز استاندارد می‏باشد.

کلمات کلیدی:   آب شیرین‏ کن نورویژه; تخلیه پساب; آلودگی پساب; خسارت زیست محیطی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 232

بازدید: 305

تاریخ دریافت: 1393/06/31 , تاریخ پذیرش: 1394/11/26 , تاریخ انتشار: 1395/09/15

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات