نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب


صفحات: 63-72

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.50396

چکیده
هر ساله میلیون‏ ها دلار در سراسر جهان صرف تعمیر و نگهداری شبکه‏ های فاضلاب و واحدهای تصفیه فاضلاب می ‏شود. اصلی ‏ترین دلیل خوردگی و بوی نامطمبوع شبکه‏ های فاضلاب، تولید و انتشار سولفید هیدروژن شناخته شده است. پیش ‏بینی دقیق تولید سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع ‏آوری فاضلاب به مهندسین و مدیران کمک می‏کند تا برای مدیریت بهینه و انجام تحلیل برای کسب اطمینان، به دنبال استراتژی مناسب باشند. هدف از این مطالعه، مروری بر دستاوردهای موجود در زمینه پیش‏بینی تولید سولفید در شبکه‏ های فاضلاب می ‏باشد. در این پژوهش معادلات پیش‏ بینی تولید سولفید معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته است. با دسترسی به چنین معادلاتی می‏ توان وضعیت هر شبکه در حال بهره ‏برداری را ارزیابی نموده، نقاط بحرانی آن را از نظر خوردگی شناسایی کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏ دهد که تولید سولفید در شبکه ‏های جمع ‏آوری فاضلاب تابعی از خصوصیات هیدرولیکی و مشخصات کیفی فاضلاب است. این در حالی است که در اکثر مدل‏ های ارائه شده در این پژوهش غلظت مواد آلی (COD و BOD) به عنوان پارامتر اصلی در تعیین میزان تولید سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع‏ آوری فاضلاب در نظر گرفته شده است. البته این نکته قابل ذکر است که شاخص ORP و pH می ‏تواند به عنوان یک شاخص موثر در ارزیابی تولید سولفید در شبکه‏ های جمع‏ آوری فاضلاب استفاده شود. آنچه در بهره‏ برداری و مدیریت شبکه ‏های جمع ‏آوری فاضلاب اهمیت دارد، تصمیم‏ گیری و تصمیم‏ سازی در لحظه می‏ باشد؛ لذا مدل ‏های مبتنی بر پارامترهای COD و BOD بیشتر جنبه انجام مطالعات فنی دارد و از نظر جنبه بهره ‏‏برداری مدل ‏های مبتنی بر ORP دارای اهمیت ویژه ‏ای هستند. در نهایت مطالعه ‏ای که به منظور صحت‏ سنجی مدل‏ ها در منطقه ‏ی غرب مشهد انجام شد، نشان می ‏دهد که به طورکلی مدل‏ های Nielsen ،Boon و Hvitved پیش‏ بینی‏ های صحیح‏ تری را نسبت به دیگر مدل‏ های ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد.

کلمات کلیدی:   سولفید هیدروژن; خوردگی; شبکه فاضلاب; مدل های پیش بینی سولفید

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 177

بازدید: 189

تاریخ دریافت: 1394/07/15 , تاریخ پذیرش: 1395/09/04 , تاریخ انتشار: 1395/12/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات