نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه


صفحات: 35-42

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.51713

چکیده
بررسی کمی و کیفی منابع آبی از ارکان مهم و اساسی توسعه‏پایدار است. یکی از روش ‏های بسیار ساده که می‏ تواند شرایط کیفی آب را در زمان کوتاه و با هزینه کم نسبت به روش‌های فیزیکوشیمیایی بازگو نماید استفاده از شاخص ‏های زیستی می ‏باشد. شناسایی میزان آلودگی منابع آب با استفاده از شاخص‌های زیستی بخصوص شاخص‏ های مبتنی بر بزرگ بی‌مهرگان‌‌کفزی اطلاعات مناسبی را جهت ارزیابی اکوسیستم‌های آبی فراهم می‌کند. در این مطالعه به بررسی ۵ شاخص زیستی مرسوم (EPT ،ASPT ،HFBI ،BMWP و شانون- وینر) در ارزیابی کیفی رودخانه ‏ها پرداخته شده است. براساس بررسی انجام شده شاخص ‏های HFBI ‌و ‌ASPT که علاوه بر امتیازدهی براساس مقاومت‌کفزیان، داده‌های کمی‌ جمعیت را نیز مد نظر قرار می‌دهند، قابلیت بهتری جهت‌ ارزیابی کیفی رودخانه ‏ها ‌دارند.

کلمات کلیدی:   کیفیت آب; بزرگ بی‌مهرگان کفزی; شاخص ‏های زیستی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 305

بازدید: 350

تاریخ دریافت: 1394/09/04 , تاریخ پذیرش: 1395/04/06 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات