نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد هیدروسیکلون‌های مختلف در حذف ماسه از آب چاه (مطالعه‌ی آزمایشگاهی)


صفحات: 55-62

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.53134

چکیده
در این مقاله، ضمن بررسی میزان ماسه‌دهی سه چاه سطح شهر مشهد در زمان‌های مختلف یک روزکاری، از نتایج آن‌ها در بررسی و بهینه‌سازی هیدروسیکلون‌های مورد آزمایش استفاده شده است. برای این منظور ۱۸ هیدروسیکلون مختلف بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی و بر اساس متغیرهای تأثیرگذار طراحی و آزمایش گردید. این متغیرها شامل قطر ورودی، قطر سرریز، قطر ته‌ریز، قطر بدنه‌ی هیدروسیکلون، ارتفاع بخش استوانه‌ای، ارتفاع کل و نیز ارتفاع دیافراگم بودند. برای بهینه‌سازی، از غلظت حداکثری مشاهده شده در نمونه‌های اخذ شده از چا‌ه‏ های سطح شهر معادل ۱۰۰ میلی‏گرم بر لیتر استفاده شد. نتایج هیدروسیکلون بهینه در مقیاس آزمایشگاهی در دو تکرار نشان داد که راندمان جرمی حذف جامدات، بالغ بر ۱/۱±۲/۹۷ درصد بوده است. در این شرایط، نسبت قطر ورودی و قطر سرریز به قطر هیدروسیکلون مشابه و معادل ۲۲۵/۰ و قطر ته‌ریز به آن معادل ۱۵/۰ تعیین شد. هم‏چنین نسبت ارتفاع بخش استوانه‌ای و ارتفاع دیافراگم به ارتفاع کل هیدروسیکلون نیز به ترتیب ۱۲/۰ و ۰۸/۰ تعیین گردید.

کلمات کلیدی:   هیدروسیکلون;ماسه‌دهی چاه; حذف ماسه از آب; روش تاگوچی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 173

بازدید: 275

تاریخ دریافت: 1394/10/29 , تاریخ پذیرش: 1395/06/08 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات