نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی


صفحات: 93-104

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.53715

چکیده
نرم‏افزار منیانتیس مجموعه ‏ای از توابع برای ادغام، ویرایش، تصویرسازی، تحلیل و مدل‏سازی هیدرولوژیکی سری ‏های زمانی را در بردارد. این نرم ‏افزار به منظور ترکیب روش‏ های داده محور و مبتنی بر فیزیک در مدل‏سازی سری‏ های زمانیِ تراز آب زیرزمینی تدوین گردیده است. در این نرم‏ افزار، سری‏ های زمانی با روش‏ های آرما و پیرفیست مدل‏ سازی می‏ شوند. پیرفیست روش جدیدی برای تحلیل سری ‏های زمانی است که دارای مزایای کاربردی بوده و امکان تفسیر و بکارگیری دانش در مورد رفتار فیزیکی را فراهم می‏ سازد. روش ‏های تحلیلی برای مسائل خاص هیدرولوژیک را در کنار پارامترهای فیزیکی آن‏ها می‏ توان به‏ عنوان تابع جواب استفاده نمود. مدل پیرفیست با تعداد زیادِ سری‏ های زمانی تطبیق‏ پذیر است. الگوی مکانیِ حاصله، اطلاعات مفیدی بدست می‏ دهد که بُعد جدیدی به تحلیل سری های زمانی اضافه می‏ کند. نرم ‏افزار Menyanthes امکان تفسیر آن‏ها را با ابزارهای تصویرسازیِ مکانی و تحلیلی فراهم می ‏آورد. روش پیرفیست، همچنین ادغام سری ‏های زمانی و مدل‏ های مکان محور را فراهم می ‏سازد. روش پیرفیست را می ‏توان خارج از قلمرو علوم زیست محیطی، برای سری‏ های زمانی دیگر نیز بکار برد.

کلمات کلیدی:   پیرفیست; تحلیل سری ‏های زمانی; تراز آب زیرزمینی; ارزیابی اثرات; منیانتیس

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 164

بازدید: 227

تاریخ دریافت: 1394/11/20 , تاریخ پذیرش: 1395/06/02 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات