نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: کارایی چند روش متفاوت ریزمقیاس‌سازی


صفحات: 83-92

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.55055

چکیده
تحلیل مناسب پدیده‌ها نیازمند اندازه‏ گیری ‏های کافی تمامی پارامترهای مؤثر با پراکنش مکانی و زمانی مناسب می ‏باشد؛ اما با توجه به دشوار و پرهزینه ‏بودن دست‏یابی به کلیه اطلاعات پارامترهای مؤثر، ریزمقیاس‏ سازی زمانی و/یا مکانی پارامترها ضروری است. ریزمقیاس‏ سازی، فرآیند تولید داده مورد نیاز از داده موجود و در دسترس می‏ باشد. روش‌های متفاوتی برای ریزمقیاس‌سازی داده ‏ها با کاربردهای مختلف توسط پژوهش‏گران پیشنهاد شده است، اما پژوهش‏ های بسیار اندکی به مقایسه روش‏ های مختلف پرداخته است. در این مقاله کارایی سه روش مختلف شامل فرکتال خودمتشابه، فرکتال خودمتشابه قطع ه‏ای و رگرسیون تناوبی مورد مقایسه قرار گرفته است. سری زمانی دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک مشهد برای سال ‏های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ درنظر گرفته شد. در ابتدا برای دمای روزانه مدل‎سازی شد و سپس نتایج به مقیاس زمانی سه-ساعتی ریزمقیاس و با داده ‏های اندازه‏ گیری شده مقایسه گردید. نتایج نشان دادند که با توجه به معیارهای ارزیابی ریشه میانگین مربعات خطا و نیز معیار اطلاعاتی آکائیک، فرکتال خودمتشابه با اختلافی ناچیز نسبت به دو روش دیگر ریزمقیاس‏ سازی را با دقت مناسب‎تری انجام داده است.

کلمات کلیدی:   ریزمقیاس‏نمایی; سری زمانی دما; فرکتال

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 184

بازدید: 232

تاریخ دریافت: 1395/01/24 , تاریخ پذیرش: 1395/05/30 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات