بازگشت به جزئیات مقاله تحلیل مدیریت ریسک سیلاب براساس مفاهیم خطر، مواجهه و آسیب‏‏ پذیری با ارائه چارچوب ها و مدل‏ ها دانلود دانلود PDF