نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب


صفحات: 117-119

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.63304

چکیده
توسعه بخش ‏های مختلف اقتصادی کشور ما در دهه‌های اخیر، متکی بر منابع آب غیرتجدیدشونده بوده است. برداشت بی‌رویه از این منابع منجر به کسری مخازن آب زیرزمینی شده که مشکلات ناشی از این وضعیت، روند توسعه فعلی را با مخاطره جدی مواجه کرده است. در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای برای توسعه پایدار، کاهش مصرف فعلی آب تا رسیدن به تراز تعادل سطح آب زیرزمینی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین تخصیص آب به بخش‌های مختلف بایستی براساس میزان آب تجدیدشونده سالانه صورت گیرد. بر این اساس در این نوشتار به ارائه مفاهیم پایه از قبیل تفاوت آب سبز و آبی، منابع آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و همچنین مفاهیم برداشت و مصرف و آب بازگشتی در سیستم منابع آب پرداخته می‏ شود.

کلمات کلیدی:   آب سبز و آب آبی; منابع آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر; آب قابل تخصیص و آب تخصیص داده شده

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 224

بازدید: 102

تاریخ دریافت: 1395/12/24 , تاریخ پذیرش: 1395/12/24 , تاریخ انتشار: 1395/12/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات