نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: سرمقاله و یادداشت کوتاه


صفحات: الف-پ

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.63320

چکیده
سرمقاله:
قنات و قناعت
کاظم اسماعیلی، عضو هیات تحریریه نشریه

یادداشت کوتاه:
استفاده از پساب، فرصت‌ها و چالش‌ها
مهندس جواد میبدی، مدیر کل دفتر نظام‏ های بهره‏ برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو

کلمات کلیدی:   قنات و قناعت; استفاده از پساب، فرصت‌ها و چالش‌ها

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 156

بازدید: 187

تاریخ دریافت: 1395/12/24 , تاریخ پذیرش: 1395/12/24 , تاریخ انتشار: 1396/01/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات