نشریه های علمی انتشارات

دریافت فایل تعهدنامه

دریافت فایل آشنایی با نشریه و نحوه نگارش مقالهآشنایی با نشریه

نشر مجلات علمی- حرفهای (علمی- ترویجی) راهکاری موثر در افزایش روزآمدی دانش مهندسان میباشد. علیرغم اینکه در کشور ما در زمینه علوم آب منابع اطلاع رسانی و مجلات متعددی وجود دارد اما جایگاه نشریاتی که بتوانند تجربیات کاربردی دست اندرکاران را به روشی علمی به نظر سایر کارشناسان برسانند خالی است.

هدف این نشریه کمک به بهبود روشهای اجرایی در عرصه مهندسی آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است. در این راستا این نشریه به صورت هدفمند، در مراکز علمی و اجرایی تأثیرگذار و مرتبط با بخش آب در سراسر کشور توزیع میگردد. این مراکز عبارتند از:

§ استانداریها

§ شرکت مدیریت منابع آب کشور

§ کلیه شرکتهای آب منطقهای کشور

§ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

§ کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی

§ سازمان جهاد کشاورزی استانها

§ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها

§ اداره کل حفاظت محیط زیست استانها

§ شرکتهای مشاور در رسته آب دارای رتبههای یک و دو

§ پیمانکاران مرتبط با رسته آب دارای رتبههای یک تا سه

§ شرکت شهرکهای صنعتی استانها

§ کارخانجات تولید کننده تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب

§ گروههای مهندسی عمران، منابعطبیعی، کشاورزی و بهداشت در دانشگاهها و کتابخانههای آنها

دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات در این نشریه شامل: 1- آب، اقتصاد و مدیریت 2- کیفیت آب و فاضلاب 3- انتقال آب و سازههای آبی 4- آبیاری و کشاورزی 5- منابع آب سطحی 6- منابع آب زیرزمینی 7- مدیریت منابع آب خواهد بود.

همچنین نوع مقاله میتواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعهی موردی باشد.

چارچوب مقالات مطالعه موردی: این گروه از مقالات با ساختار مقاله علمی پژوهشی (عنوان، چکیده فارسی و واژههای کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، نتیجهگیری و منابع) ارائه شوند.

چارچوب سایر انواع: این گروه از مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و واژههای کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی، مقدمه در شروع و جمع بندی در انتها میباشند. عناوین دیگر در بدنهی مقاله به انتخاب نویسنده گذاشته میشود.


نوع مقاله

قالب مقاله

توضیحات

نمونه چاپ شده در شماره­های قبلی نشریه

انتقال مفاهیم

(مقاله کامل یا کوتاه / داخلی یا ترجمه)

معرفی یک مفهوم که تاکنون در کشور به درستی یا اصلاً معرفی نشده است.

شماره اول- مقاله 12- ارزیابی آب بدون در آمد (از نوع ترجمه ای)

شماره اول- مقاله چهارم- استفاده از طراحی شهری حساس به آب

شماره دوم- مقاله سوم- ریسک و مدیریت آب

معرفی تکنولوژی، روش و ابزار

مقاله کامل (داخلی/ ترجمه)

1- معرفی تکنولوژی و روش (برای اولین بار در کشور) مطالعه موردی می تواند یکی از انواع این نوع مقاله باشد..

شماره دوم- مقاله 13- پیاده سازی مدیریت راهبردی منابع آب

شماره اول – مقاله 10 – ارائه چند شاخص کاربردی به منظور بررسی تعادل منابع آب و پایداری توسعه

2- معرفی یک وسیله/ مدل کاربردی برای حل مسائل مدیریتی / مهندسی آب (مدلها، نرم افزارها، سامانه ها و ...) . موضوعات این نوع مقالات، چالش برانگیز / موردنیاز است.

-

انتقال تجربه

(مقاله کامل یا کوتاه / داخلی یا ترجمه)

1- معرفی یک روش عملی/ اجرایی / اداری که نتایج مطلوبی در پی داشته است. تجربه های کسب شده توسط سازمانها، دستگاه های اجرایی یا مشاورین می تواند از این نوع باشد.

شماره اول- مقاله 6-پایش کیفیت آب در شبکه های توزیع با استفاده از ...

شماره سوم – مقاله 11- تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی: شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود

شماره دوم- مقاله 10- بالاآمدگی موضعی سطح آب زیرزمینی ...

2- بررسی کارایی روش در شرایط خاص ضمن مقایسه با نتایج پیشین. نتیجه یک تحقیق کاربردی می تواند از این نوع باشد. مطالعه موردی می تواند یکی از انواع این نوع مقاله باشد.

شماره اول- مقاله 9 – تأثیر خودکارسازی سامانه های آبیاری قطره ای بر کاهش مصرف ...

مروری

مقاله کامل (داخلی/ ترجمه)

یک موضوع خاص مورد توجه وسیع قرار می گیرد و کلیه مسائل (روش­ها/ مزایا و معایب آنها) مرور می شود. موضوعات این نوع مقالات، چالش برانگیز / موردنیاز است.

شماره سوم – مقاله 9- مهندسی روخانه از گذشته تا آینده

شماره سوم- مقاله 6

یادداشت فنی

داخلی/ ترجمه

1- طرح موضوع / چالش / سئوال و سپس ارائه فرضیه یا راه حل فرضی

2- نقد مقالات چاپ شده قبلی

شماره سوم- مقاله 12- تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز