نشریه های علمی انتشارات

این نشریه با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب مشهد در حال حاضر به صورت رایگان توزیع می شود.