برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • کلیه افرادی که نام آنها به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارايه آن به این نشریه آگاهی دارند.

  • این مقاله قبلا در هیچ یک از نشریات علمی- پژوهشی و یا علمی- ترویجی چاپ نشده و هم اکنون نیز تحت بررسی برای چاپ نیست. همچنین این مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده و ارسال هم نخواهد شد.
  • در صورتی که مقاله ارسالی مستخرج از پایان نامه باشد، تایید استاد راهنما ضروری می باشد.

  • چنانچه اطلاعات یا نتایج این مقاله از دستگاه­های دولتی یا خصوصی بوده است، ارسال آن با اطلاع دستگاه ذیربط صورت گرفته و مسئولیت ارائه آمار و اطلاعات و نتایج در مقاله به عهده نویسنده می ­باشد.

  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان می باشد که در زیر یافت می شود.
  • همراه هر مقاله يك فایل جداگانه(مکمل) شامل: عنوان كامل مقاله، تاريخ و محل انجام تحقيق، نام، نام خانوادگي، محل خدمت، مدرك تحصيلي، رتبه علمي نويسنده يا نويسندگان و همچنين آدرس پستي، ايميل، تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول در سامانه بارگذاری گردد.

  • مقاله ای که فرمت نشریه را دارا نباشد در جلسه هیات تحریریه نشریه مطرح نمی ­شود.

  • پس از طی مراحل داوری مقاله، اصلاحات احتمالی به اطلاع نگارنده مسئول می رسد و پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران، بایستی فایل مقاله در سامانه نشریه بارگذاری شود.
  • پس از طی مراحل داوری مقالات و انجام اصلاحات توسط نویسنده و تأیید توسط داوران، در مرحله ویراستاری نیز مقاله از نظر فنی توسط سردبیر بررسی می شود و در صورت وجود ایرادت فنی، پذیرش مقاله منوط به رفع آنها است.

دریافت فایل تعهدنامه

دریافت فایل آشنایی با نشریه و نحوه نگارش مقاله

آشنایی با نشریه

 نشر مجلات علمی- حرفهای (علمی- ترویجی) راهکاری موثر در افزایش روزآمدی دانش مهندسان میباشد. علیرغم اینکه در کشور ما در زمینه علوم آب منابع اطلاع رسانی و مجلات متعددی وجود دارد اما جایگاه نشریاتی که بتوانند تجربیات کاربردی دست اندرکاران را به روشی علمی به نظر سایر کارشناسان برسانند خالی است.

هدف این نشریه کمک به بهبود روشهای اجرایی در عرصه مهندسی آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است.  

دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات در این نشریه شامل: 1- آب، اقتصاد و مدیریت 2- کیفیت آب و فاضلاب 3- انتقال آب و سازههای آبی 4- آبیاری و کشاورزی 5- منابع آب سطحی 6- منابع آب زیرزمینی 7- مدیریت منابع آب خواهد بود.

 همچنین نوع مقاله میتواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعهی موردی باشد.

چارچوب مقالات مطالعه موردی: این گروه از مقالات با ساختار مقاله علمی پژوهشی (عنوان، چکیده فارسی و واژههای کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، نتیجهگیری و منابع) ارائه شوند.

چارچوب سایر انواع: این گروه از مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و واژههای کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی، مقدمه در شروع و جمع بندی در انتها میباشند. عناوین دیگر در بدنهی مقاله به انتخاب نویسنده گذاشته میشود.

  

نوع مقاله

قالب مقاله

توضیحات

نمونه چاپ شده در شماره­های قبلی نشریه

انتقال مفاهیم

(مقاله کامل یا کوتاه / داخلی یا ترجمه)

معرفی یک مفهوم که تاکنون در کشور به درستی یا اصلاً معرفی نشده است.

شماره اول- مقاله 12- ارزیابی آب بدون در آمد (از نوع ترجمه ای)

شماره اول- مقاله چهارم- استفاده از طراحی شهری حساس به آب

شماره دوم- مقاله سوم- ریسک و مدیریت آب

معرفی تکنولوژی، روش و ابزار

مقاله کامل (داخلی/ ترجمه)

1- معرفی تکنولوژی و روش (برای اولین بار در کشور) مطالعه موردی می تواند یکی از انواع این نوع مقاله باشد..

شماره دوم- مقاله 13- پیاده سازی مدیریت راهبردی منابع آب

شماره اول – مقاله 10 – ارائه چند شاخص کاربردی به منظور بررسی تعادل منابع آب و پایداری توسعه

2- معرفی یک وسیله/ مدل کاربردی برای حل مسائل مدیریتی / مهندسی آب (مدلها، نرم افزارها، سامانه ها و ...) . موضوعات این نوع مقالات، چالش برانگیز / موردنیاز است.

-

انتقال تجربه

(مقاله کامل یا کوتاه / داخلی یا ترجمه)

1- معرفی یک روش عملی/ اجرایی / اداری که نتایج مطلوبی در پی داشته است. تجربه های کسب شده توسط سازمانها، دستگاه های اجرایی یا مشاورین می تواند از این نوع باشد.

شماره اول- مقاله 6-پایش کیفیت آب در شبکه های توزیع با استفاده از ...

شماره سوم – مقاله 11- تجربه موفق مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی: شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود

شماره دوم- مقاله 10- بالاآمدگی موضعی سطح آب زیرزمینی ...

2- بررسی کارایی روش در شرایط خاص ضمن مقایسه با نتایج پیشین. نتیجه یک تحقیق کاربردی می تواند از این نوع باشد. مطالعه موردی می تواند یکی از انواع این نوع مقاله باشد.

شماره اول- مقاله 9 – تأثیر خودکارسازی سامانه های آبیاری قطره ای بر کاهش مصرف ...

مروری

مقاله کامل (داخلی/ ترجمه)

یک موضوع خاص مورد توجه وسیع قرار می گیرد و کلیه مسائل (روش­ها/ مزایا و معایب آنها) مرور می شود. موضوعات این نوع مقالات، چالش برانگیز / موردنیاز است.

شماره سوم – مقاله 9- مهندسی روخانه از گذشته تا آینده

شماره سوم- مقاله 6

یادداشت فنی

داخلی/ ترجمه

1- طرح موضوع / چالش / سئوال و سپس ارائه فرضیه یا راه حل فرضی

2- نقد مقالات چاپ شده قبلی

شماره سوم- مقاله 12- تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز