[1]
سیدانس.م. و مربآ. 1. قیمت‌گذاری آب در تولید گندم در منطقه قهاوند با استفاده از اقتصادسنجی فضایی. آب و توسعه پایدار. 5, 2 (1), 1-10. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v5i2.68047.