(1)
عسگرانیع.; براتیف. مروری بر روش های بازیابی و حذف ترکیبات فنولی از پساب واحدهای استحصال روغن زیتون. jwsd 1, 5, 37-48.