اسکوهیم., & اسماعیلیک. (1). تکامل تاریخی مدل‏سازی و شبیه‌سازی جریان‌های متلاطم در هیدرولیک. آب و توسعه پایدار, 5(2), 49-60. https://doi.org/10.22067/jwsd.v5i2.68927