خیاط رستمیبابک, صفرزادهاکبر, و خیاط رستمیسیامک. 2017. “مطالعه مروری رویکرد سد زدایی در مدیریت پایدار آب و محیط زیست”. آب و توسعه پایدار 4 (1), 107-16. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.53707.