منصوریبهاره, و پیرمرادیانرقیه. 1. “ارزیابی و مقایسه مدل‌های توده‌ای و نیمه توزیعی بارش-رواناب”. آب و توسعه پایدار 5 (2), 81-90. https://doi.org/10.22067/jwsd.v5i2.66081.