[1]
خیاط رستمیب., صفرزادها., و خیاط رستمیس., “مطالعه مروری رویکرد سد زدایی در مدیریت پایدار آب و محیط زیست”, jwsd, ج 4, ش 1, صص 107-116, می 2017.