مهدویت., و حسینیس. ع. “سیاست‌ها و حکمرانی آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، (با مرور بر سیاست‌های رایج در کشورهای توسعه یافته)”. آب و توسعه پایدار, ج 5, ش 2, 1, صص 129-40, doi:10.22067/jwsd.v5i2.67197.