عسگرانیعزت, و براتیفرزانه. “مروری بر روش های بازیابی و حذف ترکیبات فنولی از پساب واحدهای استحصال روغن زیتون”. آب و توسعه پایدار 5, no. 2 (1): 37-48. دسترسی نوامبر 22, 2019. https://jwsd.um.ac.ir/article/view/69295.