1.
عسگرانیع, براتیف. مروری بر روش های بازیابی و حذف ترکیبات فنولی از پساب واحدهای استحصال روغن زیتون. jwsd [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 15 نوامبر 2019];5(2):37-8. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/69295