1.
پردل نوقابیر, عطارزادهف. کشاورزی و آبیاری دقیق. jwsd [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 22 نوامبر 2019];5(2):61-0. قابل دسترس در: https://jwsd.um.ac.ir/article/view/69880