هیأت تحریریه:

دکتر کاظم اسماعیلی:
دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی باقری:
دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد جلینی:
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر کامران داوری:
استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بیژن قهرمان:
استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباسعلی قزل سوفلو:
استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مهدی مفتاح هلقی:
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


مشاوران هیأت تحریریه:

انوش نوری اسفندیاری:
اندیشکده تدبیر آب ایران

محمدرضا علیپور:
شرکت آب و فاضلاب مشهد

ثمانه توکلی امینیان:
شرکت آب و فاضلاب مشهد

سید حسین سجادی فر:
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

احمد قندهاری:
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

مهدی کلاهی:
دانشگاه فردوسی مشهد