این نشریه طی نامه شماره 581439/ 18/3 مورخ 14/12/1392 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مجوز انتشار دریافت نموده است.