بسمه تعالی

در حال حاضر نشریه "آب و توسعه پایدار" به صورت دوفصلنامه بوده و تاکنون دو شماره از آن منتشر شده است. شماره بعدی نشریه بهار 1394 منتشر خواهد شد. برای مشاهده فهرست و دریافت نسخه الکترونیکی مقالات شماره های قبل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/issue/archive

همچنین شورای سیاستگذاری نشریه در نظر دارد به زودی ویژه نامه ای با محوریت آب و اقتصاد منتشر نماید.

علاقه مندان برای ارسال مقاله می توانند مقالات خود را مطابق راهنمای تهیه مقاله تنظیم نموده و در آدرس وبگاه نشریه بارگذاری نمایند.

آدرس دفتر نشریه: مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

وبگاه: http://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/index

رایانامه: JWSD@um.ac.ir

با تشکر

دبیرخانه نشریه