موضوعات = آبیاری و کشاورزی
تعداد مقالات: 7
1. مکان‌یابی اولویت اجرای انواع سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار با استفاده از نرم‌افزار GIS و مدل AHP، مطالعه موردی: دشت دز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 55-63

10.22067/jwsd.v8i2.1017

حامد پورصمصام؛ الهام اکبری؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ سعید برومند نسب


6. اثر دور آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و روغن دانه گیاه گل مغربی در شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-82

10.22067/jwsd.v7i3.87122

محمد جلینی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ حسین رضوانی؛ مرتضی گلدانی