دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. برهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

10.22067/jwsd.v8i4.2104.1038

محمدحسن رحیمیان؛ حسن غلامی؛ غلامحسن رنجبر؛ حسین بیرامی؛ بیتا مروج الاحکامی؛ مهدی کریمی؛ سید علی محمد چراغی