معرفی نونیل فنل و روش‌‏های حذف آن از پساب

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه علوم محیط‏زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه محیط‏زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه تهران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

نونیل ‏فنل به ‏عنوان یک ترکیب زیست ‏ستیز سمی، سرطان‌‏زا و مختل ‏کننده غدد درون‌‏ریز با ایجاد اختلال در سیستم هورمونی موجودات اهمیت دارد. این ماده از تجزیه نونیل فنل اتوکسیلات‌ها (مواد فعال سطحی غیریونی) تولید می‌شود. باتوجه ‏به خصوصیات فیزیکوشیمیایی نونیل‏فنل نظیر حلالیت کم و آب‏گریزی زیاد، اغلب در لجن فاضلاب، پساب تصفیه‌‏خانه‌‏های فاضلاب، رسوبات رودخانه، خاک و آب‏‌های سطحی یافت می‌‏شود. از آنجایی‏که نونیل‌‏فنل یکی از فراوان‌‏ترین و سمی‏ترین آلکیل ‏فنل ‏ها است، استفاده و تولید این نوع ترکیبات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شده و در بسیاری از کشورها مانند کانادا و ژاپن به شدت تحت نظارت قرار گرفته است. باتوجه ‏به سمی بودن و اثرات تجمع زیستی برای موجودات زنده به‏ ویژه آبزیان، ایجاد قوانین و مقررات به همراه آنالیز و اندازه‏‌گیری نونیل‌‏فنل بسیار اهمیت دارد. در این راستا، برخی صنایع با ایجاد قوانین آینده مجبور به حذف و یا کاهش استفاده از آلاینده‏‌های میکرو با فراهم نمودن جایگزین‌‏هایی با سمیت و پایداری کمتر، ارزان‌‏تر و با کارایی مناسب خواهند شد. ارتقای عملیات تصفیه‏‌خانه‏‌های فاضلاب با فناوری‌‏های تصفیه پیشرفته در راستای کاهش این نوع آلاینده‏‌ها در حد استاندارد مهم است. در این زمینه روش‏‌های مختلفی با راندمان بالا برای تصفیه این نوع مواد از پساب مانند جذب با نانوجاذب‏‌ها و نانوذرات، جذب زیستی، اکسیداسیون پیشرفته، تجزیه نوری و ... به همراه راه‏کارهایی برای کاهش آن از لجن فاضلاب مانند کمپوست و تثبیت هوازی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بابایی، ع.، نظری خوراسگانی، ز.، احمدپور، ا. و حسین زاده، م. 1393. مطالعه و پهنه‌‏بندی آلودگی رسوبات رودخانه کارون به ترکیبات آلکیل فنلی مختل کننده غدد درون ریز. مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، 7 (4): 578-569.
بی‏نام. 1399. طرح تولید نونیل فنل. گروه مهندسین مشاور پارس رابین، https://etarh.com.
جمشیدی، ش.، کلباسی، م.ع.، صادقی زاده، م.ر و یزدانی ساداتی، م.1392. تاثیر نونیل فنل بر تغییرات بیان ژن های ویتلوژنین و زوناپلوسیدا 301 در بافت‏های کبد، طحال، آبشش و عضله تاسماهی ایرانی. فصلنامه علمی علوم و فنون شیلات، 2(2): 10-1.
حسین زاده صحافی، ه.، امانی نژاد، پ. و سلطانی، م. 1396. بررسی اثر 4- نونیل فنل بر شاخص های هپاتوسوماتیک، گنادوسوماتیک و تغییرات سطح پلاسمایی IgM و فعالیت لیزوزیم در ماهی نابالغ ایمونوگلوبولین کپورکوی. نشریه توسعه آبزی پروزی، 11 (4): 44-29.
رشیدی یزدکی، س. و ریاحی بختیاری، ع. 1392. بررسی غلظت ترکیبات شبه استروژنی 4-نونیل‏فنل و اکتیل‏فنل و بیس‏فنل A در رسوبات سواحل جنوب غربی دریای خزر (کیاشهر-آستارا). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23 (109): 256-248.
گنجعلی، س.، زبردست رستمی، ح.، کاظمی، ع.، صاحبی، ز. و سبحان اردکانی، س. 1397. بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20، 2(77): 62-49.
مرتضوی، ث.، اسماعیلی ساری، ع. و ریاحی بختیاری، ع. 1391. ارزیابی غلظت ترکیبات شبه استروژنی 4-نونیل فنل و بیس فنل آ در کبد و عضله ماهی و رسوبات تالاب انزلی و بررسی اثرات آنها در ماهی کپور معمولی با استفاده از بیومارکر ویتلوژنین. پایان‌‏نامه دکترای تخصصی رشته محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.
مکتبی، ط.، حسین‌زاده صحافی، ه. و صفائیان، ش. 1392. بررسی اثر اخلالگر هورمونی نونیل فنل اتوکسیلات بر میزان هورمون تستوسترون پلاسما در ماهی زبرا سیچلید. مجله اقیانوس شناسی، 4 (16): 83-77.
نادری، م. صفاهیه، ع.، دهقان مدیسه، س.، ذوالقرنین، ح.، رجب زاده قطرمی، ا. و اوعیدسوند، س. 1393. اثر استروژنیک 4- نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله. مجله پژوهش های جانوری، 27(1):154-143.
Ademollo N., Ferrara F., Delise M. and Fabietti, F. 2008. Nonylphenol and octylphenol in human breast milk. Environ. Int., 34: 984–987.
Aksu Z. and Gonen F. 2004. Biosorption of phenol by immobilized activated sludge in a continuous packed bed: prediction of breakthrough curves. Process Biochemistry, 39: 599–613.
Al-Ahmari S.D., Watson K., Fong B.N. and Ruyonga H.A. 2018. Adsorption Kinetics of 4-n-Nonylphenol on Hematite and Goethite. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(4): 4030–4036.
Ashar A., Iqbal M., Ijaz A., Muhammad Zubair A., Qureshi K. and Nisar J. 2016. Synthesis, characterization and photocatalytic activity of ZnO flower and pseudo-sphere: Nonylphenol ethoxylate degradation under UV and solar irradiation. Journal of Alloys and Compounds, 678: 126-136.
Asimakopoulos A., Thomaidis N. and Koupparis M. 2012. Recent trends in biomonitoring of bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol. Toxicology Letters, 210(2): 141–154.
Bai N., Wang S., Sun P., Abuduaini R., Zhu X. and Zhao Y. 2018. Degradation of nonylphenol polyethoxylates by functionalized Fe3O4 nanoparticle-immobilized Sphingomonas sp. Y2. Science of The Total Environment, 615(15), 462-468.
Barhoumi M., Beurroies I., Demoyet R., Said H. and Hanna K. 2003. Coadsorption of Alkylphenols and nonionic surfactants onto Kalonite. Colloid Surf. A., 219(1-3): 25-33.
Bechambi O., Najjar W. and Sayadi S. 2016. The nonylphenol degradation under UV irradiation in the presence of Ag–ZnO nanorods: effect of parameters and degradation pathway. J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 60: 496–501.
Bechi N., Ietta F., Romagnoli R., Jantra S., Cencini M. and Galassi G. 2010. Environmental levels of para-nonylphenol are able to affect cytokine secretion in human placenta. Environ. Health Perspect, 118(3): 427-431.
Calafat A., Kuklenyik Z., Reidy J., Caudill S., Ekong J. and Needham L. 2005. Urinary concentrations of bisphenol A and 4-nonylphenol in a human reference population. Environ. Health Perspect., 113: 391–395.
Catapane M., Nicolucci C., Menale C., Mita L., Rossi S., Mita D. G. and Diano N. 2013. Enzymatic removal of estrogenic activity of nonylphenol and octylphenol aqueous solutions by immobilized laccase from Trametes versicolor. Journal of Hazardous Materials, 248-249: 337-346.
Chen G.-W., Ding W.-H., Ku H.-Y., Chao H.-R., Chen H.-Y. and Huang M.-C. 2010. Alkylphenols in human milk and their relations to dietary habits in central Taiwan. Food Chem. Toxicol., 48: 1939–1944.
Cheng Q., Zhou Q., Jin Z., Jiang Y., Xu L., Jiang H.and Zhao Y. 2019. Bioaccumulation, growth performance, and transcriptomic response of Dictyosphaerium sp. after exposure to nonylphenol. Science of the Total Environment, 687: 416–422.
Choi K.J., Kim S.G., Kim C.W. and Kim S.H. 2005. Effects of activated carbon types and service life on removal of endocrine disrupting chemicals: amitrol, nonylphenol, and bisphenol-A. Chemosphere, 58: 1535–1545.
Choi H., Kim J., Im Y., Lee S. and Kim Y. 2012. The association between some endocrine disruptors and hypospadias in biological samples. J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard. Subst. Environ. Eng., 47(13): 2173-21739.
Chowdhury S. and Balasubramanian R. 2014. Recent advances in the use of graphene-family nano adsorbents for removal of toxic pollutants from wastewater. Advances in Colloid and Interface Science, 204: 35–56.
Deng P., Zhong D., Nan F., Liu S., Li D. and Yuan T. 2010. Evidence for the bioactivation of 4-nonylphenol to quinone methide and orthobenzoquinone metabolites in human liver microsomes. Chem. Res. Toxicol, 23: 1617–1628.
Dong C.D., Chen C.W., Tsai M.L., Chang S.Y. and Hung C.M. 2019. Degradation of 4-nonylphenol in marine sediments by persulfate over magnetically modified biochars. Bioresource Technology, 281: 143-148.
Duan X., Wang X., Xie J., Feng L., Yan Y. and Wang F. 2018. Acidogenic bacteria assisted biodegradation of nonylphenol in waste activated sludge during anaerobic fermentation for short-chain fatty acids production. Bioresource Technology, 268: 692-699.
Dulov A., Dulova N. and Trapido M. 2013. Photochemical degradation of nonylphenol in aqueous solution: The impact 18 of pH and hydroxyl radical promoters. J. Environ. Sci. , 25: 1326–1330.
During R.-F., Krahe S. and Gath S. 2002. Sorption behavior of Nonylphenol in Terrestrial soils. Environ. Sci. Tech., 36(19): 4052-4057.
Dzinun H., Othman M. I., Puteh M., Rahman M. and Jaafar J. 2016. Photocatalytic degradation of nonylphenol using co-extruded dual-layer hollow fibre membranes incorporated with a different ratio of TiO2/PVDF. Reactive and Functional Polymers, 99: 80-87.
Elshafei G., Yehia F., Eshaq G. and ElMetwally A. 2017. Enhanced degradation of nonylphenol at neutral pH by ultrasonic assisted-heterogeneous Fenton using nano zero valent metals. Sep. Purif. Technol., 178: 122-129.
Fan J., Yang W. and Li A. 2011. Adsorption of phenol, bisphenol A and nonylphenol ethoxylates onto hypercrosslinked and aminated adsorbents. Reactive and Functional Polymers, 71(10): 994-1000.
Fan Z., Shi H., Zhao H. and Cai J. 2018. Application of carbon aerogel electrosorption for enhanced Bi2WO6 photoelectrocatalysis and elimination of trace nonylphenol. Carbon, 126: 279-288.
Forte M. and Di Lorenzo M. 2016. Nonylphenol effects on human prostate non tumorigenic cells. Toxicology, 357–358: 21-32.
Gao Q., Wong Y. and Tam N. 2011. Removal and biodegradation of nonylphenol by immobilized Chlorella vulgaris. Bioresource Technology, 102(22): 10230-10238.
Gao D., Li Z., Guan J. and Liang H. 2016. Seasonal variations in the concentration and removal of nonylphenol ethoxylates from the wastewater of a sewage treatment plant. Journal of Environmental Sciences, In Press.
Gu X., Zhang Y., Zhang J., Yang M., Hideyuki T. and Yoichi K. 2008. Degradation behaviors of nonylphenol ethoxylates by isolated bacteria using improved isolation method. Journal of Environmental Sciences, 20: 1025–1027.
Hao R.X., Zhou Y.W., Cheng Sh.Y., Li J.B., Zhao M., Chen X. and Yao N. 2008. The accumulation of nonylphenol in a wastewater recycling process. Chemosphere, 70(5): 783-790.
Hernandez-Raquet G., Soef A., Delgenès N. and Balaguer P. 2007. Removal of the endocrine disrupter nonylphenol and its estrogenic activity in sludge treatment processes. Water Research, 41(12): 2643-2651.
Ho H. and Watanabe T. 2017. Distribution and Removal of Nonylphenol Ethoxylates and Nonylphenol from Textile Wastewater, A Comparison of a Cotton and a Synthetic Fiber Factory in Vietnam. Water, MDPI.
Hsu F., Wang Z. and Chang B. 2013. Use of microcapsules with electrostatically immobilized bacterial cells or enzyme extract to remove nonylphenol in wastewater sludge. Chemosphere, 91(6): 745-750.
Hyunook K., Guisu P., Myongin Y., Eunjung K., Yongkook H. and Colosimo M. 2007. Oxidation of nonylphenol in water using O3. Res. J. Chem, Environ., 11: 7-12.
Iqbal M. and Bhatti I. 2015. Gamma radiation/H2O2 treatment of a nonylphenol ethoxylates: Degradation, cytotoxicity, and mutagenicity evaluation. Journal of Hazardous Materials, 299: 351-360.
Iwasaki S., Fukuhara T., Abe I., Yanagi J., Mouri M. and Iwashima Y. 2002. Adsorption of Alkylphenols onto microporous carbon prepared from coconut shell. Synth. Mat., 125: 207-211.
Janicki T., Krupinski M. and Długonski J. 2016. Degradation and toxicity reduction of the endocrine disruptor nonylphenol, 4-tert-octylphenol and 4-cumylphenol by the non-ligninolytic fungus Umbelopsis isabellina. ioresource Technology, 200: 223-229.
Javadi E., Baghdadi M., Taghavi L. and Ahmad Panahi H. 2020. Removal of 4-nonylphenol from Surface Water and Municipal Wastewater Effluent Using Three-Dimensional Graphene Oxide–Chitosan Aerogel Beads. International Journal of Environmental Research, 14: 513-526.
Jin Z., Wang X., Sun Y., Ai Y. and Wang X. 2015. Adsorption of 4-n-Nonylphenol and Bisphenol-A on Magnetic reduced graphene oxide: A combined experimental and theoretical studies. Environ. Sci. Tech., 49(15): 9168-9175.
Karci A., Arslan-Alaton I., Bekbolet M., Ozhan G. and Alpertunga B. 2014. H2O2/UV-C and Photo-Fenton treatment of a nonylphenol polyethoxylate in synthetic freshwater: Follow-up of degradation products, acute toxicity and genotoxicity. Chemical Engineering Journal, 241: 43-51.
Kazemi S., Mousavi Kani S.N., Ghasemi-Kasman M., Aghapour F. and Moghadamnia A. 2016. Nonylphenol induces liver toxicity and oxidative stress in rat. Biochemical and Biophysical Research Communications, 479(1): 17-21.
Khatibikamal V., Torabian A., Ahmad panahi H. and Baghdadi M. 2019. removal of nonylphenol from water: Batch and column studies. Journal of Hazardous Materials, 367: 357–364.
Korsman J., Schipper A., Vos M., Heuvel-Greve M., Vethaak A. and Voogt P. 2015. Modeling bioaccumulation and biomagnifications of nonylphenol and its ethoxylates in estuarine-marine food chains. Chemosphere, 138(33): 9- 27.
Kostura B., Skuta R., Placha D., Kukutschova J. and Matysek D. 2015. Mg–Al–CO3 hydrotalcite removal of persistent organic disruptor Nonylphenol from aqueous solutions. Applied Clay Science, 114: 234-238.
Krupinski M., Janicki T., Pałecz B. and Długonski J. 2014. Biodegradation and utilization of 4-n-nonylphenol by Aspergillus versicolor as a sole carbon and energy source. Journal of Hazardous Materials, 280: 678-684.
Kurinobu S., Tsurasaki K., Natui Y., Kimata M. and Hasegawa M. 2007. Decomposition of pollutants in wastewater using magnetic photocatalystic particles. J. Magn. Mater., 310: 1025-1027.
Langford K. and Lester J. 2002. Fate and behavior of endocrine disruptors in wastewateEndocrine Disruptors in Wastewater and Sludge Treatment Processes. CRC Press .
Li C., Berns A., Schaffer A., Sequaris J., Vereecken H. and Ji R. 2011. Effect of structural composition of humic acids on the sorption of a branched nonylphenol isomer. Chemosphere, 84(4): 409-414.
Li C., Jin F. and Snyder S. 2018. Recent advancements and future trends in analysis of nonylphenol ethoxylates and their degradation product nonylphenol in food and environment. Trends in Analytical Chemistry, 107: 78-90.
Li H., Jiku F. and Shroder H. 2000. Assessment of the pollutant elimination efficiency by gas chromatography mass spectrometry liquid chromatography mass spectrometry and – tandem mass spectrometry-comparison of conventional and membrane assisted biological wastewater treatment processes. J. Chromatogr, 889: 155-176.
Li X., Chen S., Li L., Quan X. and Zhao H. 2014. electrochemically enhanced adsorption of nonylphenol on carbon nanotubes: Kinetics and isotherms study. Journal of Colloid and Interface Science, 415: 159-164.
Liu Y., Dai X. and Wei J. 2013. Toxicity of the xenoestrogen nonylphenol and its biodegradation by the alga Cyclotella caspia. Journal of Environmental Sciences, 25(8): 1662-1671.
Lin Y., Yang C., Tuan N. and Huang S. 2016. Diversity of octylphenol polyethoxylate-degrading bacteria: With a special reference to Brevibacterium sp. TX4. Int. Biodeterior, Biodegrad, 115: 55–63.
Llorca-Porcel J., Martinez-Parreno M., Martinez-Soriano E. and Valor I. 2009. Analysis of cholorophenols, bisphenol-A, 4-tert-octylphenol and 4 nonylphenols in soils by means of ultrasonic solvent extraction and stir-bar sorptive extraction with in situ derivatization. J. Chromatogr. A, 1216(32): 5955-5961.
Lopez-Espinosa M., Freire C., Arrebola J., Navea N., Taoufiki J. and Fernandez M. 2009. Nonylphenol and octylphenol in adipose tissue of women in Southern Spain. Chemosphere, 76: 847–852.
Lou L., Qian H., Lou Y., Lu J., Hu B. and Lin Q. 2019. Adsorption and degradation in the removal of nonylphenol from water by cells immobilized on biochar. Chemosphere, 228: 676-684.
Medvedeva N. and Tatyana Zaytseva I.K. 2017. Cellular responses and bioremoval of nonylphenol by the bloom-forming cyanobacterium Planktothrix agardhii 1113. Journal of Marine Systems, 171: 120-128.
Mohammadi Sh., Kargari A., Sanaeepur H., Abbassian Kh., Najafi A. and Mofarrah E. 2015. Phenol removal from industrial wastewaters: a short review. Desalination and Water Treatment, 53(8): 2215-2234.
Muller S., Schmid P. and Schlatter C. 1998. Pharmacokinetic behavior of 4-nonylphenol in humans. Environ. Toxicol. Pharmacol, 5: 257–265.
Nagasaki, S., Nakagawa, Y. and Tanaka, A. 2003. Sorption of nonylphenol on Na-Montromorillonite. Colloid Surf. A., 230(1-3): 131-139.
Noorimotlagh Z., Jaafarzadeh N. , Ahmadimoghadam M. and Fakher R. 2017. An updated systematic review on the possible effect of nonylphenol on male fertility. Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 24(4): 3298–3314.
Noorimotlagh Z., Kazeminezhad I., Jaafarzadeh N., Ahmadi M. and Ramezani Z. 2018. Nonylphenol degradation using immobilized carbon-doped TiO2 (Rutile/Anatase) under visible illumination: effect of operational parameters and degradation pathway. Chemical Engineering Journal, Available online.
Omeroglu S. and Sanin F.D. 2014. Fate and degradation kinetics of nonylphenol compounds in aerobic batch digesters. Water Research, 64: 1-12.
Pan B., Lin D. and Mashayekhi H. 2008. Adsorption and Hysteresis of Bisphenol A and 17α-Ethinyl Estradiol on Carbon Nanomaterials. Environ. Sci. Technol., 42(15): 5480–5485.
Pan J., Li L., Hang H., Ou H., Zhang L. and Yan Y. 2013. Study on the nonylphenol removal from aqueous solution using magnetic molecularly imprinted polymers based on fly-ash-cenospheres. Chem. Eng. J., 223: 824-832.
Paria S. and Yuet P. 2007. Adsorption of Non-ionic Surfactants onto Sand and Its Importance in Naphthalene Removal. Ind. Eng. Chem. Res., 46(1): 108–113.
Paune F., Caixach J., Espadaler I., Om J. and Rivera J. 1998. Assessment on the removal or organic chemicals from raw and drinking water at a Llobregat River water works Plant using GAC. Water Res., 32: 3313-3324.
Peng J., Wang G., Zhang D., Zhang D. and Li X. 2016. Photodegradation of nonylphenol in aqueous solution by simulated solar UV-irradiation: The comprehensive effect of nitrate, ferric ion and bicarbonate. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 326: 9-15.
Qiang Z., Dong H., Zhu B., Qu J. and Nie Y. 2013. A comparison of various rural wastewater treatment processes for the removal of endocrine-disrupting chemicals (EDCs). Chemosphere, 92(8): 986-992.
Raza W., Lee J., Raza N., Luo Y., Kim K.H. and Yang J. 2019. Removal of phenolic compounds from industrial waste water based on membrane-based technologies. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 71: 1-18.
Robertson L. and McCormick S. 2012. The effect of nonylphenol on gene expression in Atlantic salmon smolts. Aquatic Toxicology, 122–123: 36-43.
Rozalska S., Sobon A., Pawlowska J., Wrzosek M. and Dlugonski J. 2015. Biodegradation of nonylphenol by a novel entomopathogenic Metarhizium robertsii strain. Bioresour. Technol., 191: 166-172.
Salimi J., Kakavandi B., Babaei A., Takdastan A., Alavi N. and Neisi A. 2017. Modeling and optimization of nonylphenol removal from contaminated water media using a magnetic recoverable composite by artificial neural networks. Water Sci Technol., 75(8): 1761-1775.
Santhosh C., Velmurugan V., Jacob G., Jeong S., Grace A. and Bhatnagar A. 2016. Role of nanomaterials in water treatment applications: A review. Chemical Engineering Journal, 306:1116–1137.
Sayed A., Kataoka C., Oda S., Kashiwada S. and Mitani H. 2018. Sensitivity of medaka (Oryzias latipes) to 4-nonylphenol subacute exposure; erythrocyte alterations and apoptosis. Environmental Toxicology and Pharmacology, 58: 98-104.
Scognamiglio V., Antonacci A., Patrolecco L., Lambreva M., C. Litescu S. and Ghuge S. 2016. Analytical tools monitoring endocrine disrupting chemicals. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 80: 555–567.
Sharma V., Anquandah G.K., Yngard R., Kim H., Fekete J. and Bouzek K. 2009. Nonylphenol, octylphenol, and bisphenol-A in the aquatic environment: A review on occurrence, fate, and treatment. J. Environ. Sci. Heal., 44: 423-442.
Sheikh I., Tayubi I., Ejaz A., Ganaie M., Bajouh O. and AlBasri S. 2017. Computational insights into the molecular interactions of environmental xenoestrogens 4-tert-octylphenol, 4-nonylphenol, bisphenol A (BPA), and BPA metabolite, 4-methyl-2, 4-bis (4-hydroxyphenyl) pent-1-ene (MBP) with human sex hormone-binding globulin. Ecotoxicology and Environmental Safety, 135: 284–291.
Shirdel I. and Kalbassi M. 2016. Effects of nonylphenol on key hormonal balances and histopathology of the endangered Caspian brown trout (Salmo trutta caspius). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology, 183–184: 28-35.
Soares A., Guieysse B., Jefferson B., Cartmell E. and Lester J. 2008. Nonylphenol in the environment: A critical review on occurrence, fate, toxicity and treatment in wastewaters. Environment International, 34(7): 1033–1049.
Sole A. and Matamoros V. 2016. Removal of endocrine disrupting compounds from wastewater by microalgae co-immobilized in alginate beads. Chemosphere, 164: 516–523.
Staniszewska M., Graca B. and Nehring I. 2016. The fate of bisphenol A, 4-tert-octylphenol and 4-nonylphenol leached from plastic debris into marine water – experimental studies on biodegradation and sorption on suspended particulate matter and nano-TiO2. Chemosphere, 145: 535-542.
Su D., Zhang Y., Wang Z., Wan Q. and Yang N. 2017. Decoration of grapheme nano platelets with gold nanoparticles for voltammetry of 4-nonylphenol. Carbon, 117: 313-321.
Synder S., Wert E., Rexing D., Zegers R. and Drury D. 2006. Ozone oxidation of endocrine disruptors and pharmaceuticals in surface water and waste water. Ozone Sci. Eng., 28: 445-460.
Tang Ch., Huang X., Wang H., Shi H. and Zhao G. 2020. Mechanism investigation on the enhanced photocatalytic oxidation of nonylphenol on hydrophobic TiO2 nanotubes. Journal of Hazardous Materials, 382: 121017.
Tang Z., Sun D., Qian C., Chen Q. and Sun S. 2017. Lycium barbarum polysaccharide alleviates nonylphenol exposure induced testicular injury in juvenile zebrafish. International Journal of Biological Macromolecules, 104: 618-623.
Tapia-Orozco N., Ibarra-Cabrera R., Tecante A., Gimeno M., Parra R. and Garcia-Arrazola R. 2016. Removal strategies for endocrine disrupting chemicals using cellulose-based materials as adsorbents: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(3): 3122-3142.
U.S. Environmental Protection Agency. 2010. Nonylphenol (NP) and Nonylphenol Ethoxylates (NPEs) Action Plan. RIN 2070-ZA09.
Vazquez-Duhalt R., Marquez-Rocha F., Pnce E., Licea A. and Viana M. 2005. Nonylphenol, an integrated vision of a pollutant. Appl. Ecol. Environ. Res., 4: 1–25.
Wang L., Zhang J., Duan Z. and Sun H. 2017. Fe(III) and Fe(II) induced photodegradation of nonylphenol polyethoxylate (NPEO) oligomer in aqueous solution and toxicity evaluation of the irradiated solution. Ecotoxicology and Environmental Safety, 140: 89-95.
Wang S., Wu W., Liu F., Yin S., Bao Z. and Liu H. 2015. Spatial distribution and migration of nonylphenol in groundwater following long-term wastewater irrigation. Contam Hydrol., 177-178: 85-92.
Wang Z., Yang Y., Sun W., Xie S. and Liu,Y. 2014a. Nonylphenol biodegradation in river sediment and associated shifts in community structures of bacteria and ammonia-oxidizing microorganisms. Ecotoxicology and Environmental Safty, 106: 1-5.
Wang X., Lv Y., Li M., Liu H. 2014b. Removal of Nonylphenol from Water by Ozone. Advanced Materials Research, 859: 357-360.
Wohlmuth S., Lanferdini Bordignon G., Viegas C., Siqueira Rodrigues M., Arenzon A. and Bernardes A. 2015. Treatment of solutions containing nonylphenol ethoxylate by photoelectrooxidation. Chemosphere, 119: S101-S108.
Xin Y., Gao M., Wang Y. and Ma D. 2014. Photoelectrocatalytic degradation of 4-nonylphenol in water with WO3/TiO2 nanotube array photoelectrodes. Chemical Engineering Journal, 242: 162-169.
Xing W., Zhui S.P., Gao X. and Yuan X. 2009. Adsorption behavior of NonylPhenol Ethoxilate on ordered mesoporous carbons. Acta Chim. Sin., 67: 1771-1778.
Xu P., Lai C., Zeng G., Huang D., Chen M. and Song B. 2018. Enhanced bioremediation of 4-nonylphenol and cadmium co-contaminated sediment by composting with Phanerochaete chrysosporium inocula. Bioresour, Technol, 250: 625-634.
Yamada K., Tamara T., Azaki Y., Kashiwada Y., Hata Y. and Higashida K. 2009. Removal of Linear and branched p-alkylphenols from aqueous solutions by combined use of melB and chitosan beads. J. Polym. Environ., 17: 95-102.
Yang C., Tang S., Chen L. and Chang B. 2014. Removal of nonylphenol by earthworms and bacterial community change. International Biodeterioration and Biodegradation, 96: 9-17.
Yang Z., Ren K., Guibal E., Jia S., Shen J. and Zhang X. 2016. Removal of trace nonylphenol from water in the coexistence of suspended inorganic particles and NOMs by using a cellulose-based flocculant. Chemosphere, 161: 482-490.
Ying G., Williams B. and Kookana R. 2002. Environmental fate of alkylphenols and alkylphenols ethoxylates: a review. Environ Int., 28: 215-226.
You M., Gu W., Li M., Qiu Z. and Wang Y. 2018. Perinatal exposure to nonylphenol impairs dendritic outgrowth of cerebellar Purkinje cells in progeny. Chemosphere, 211: 758-766.
You X., He M., Cao X., Wang P., Wang J. and Li L. 2019. Molecular dynamics simulations of removal of nonylphenol pollutants by graphene oxide: Experimental study and modeling. Applied Surface Science, 475: 621-626.
Zeng L., Zhang A., Zhu X., Zhang C., Liang Y. and Nan J. 2013. Electrochemical determination of nonylphenol using differential pulse voltammetry based on a graphene–DNA-modified glassy carbon electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry, 703: 153-157.
Zhang C., Li Y., Wang C., Niu L. and Cai W. 2016. Occurrence of endocrine disrupting compounds in aqueous environment and their bacterial degradation: a review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 46(1): 1-59.
Zhang D., Ran Y., Cao X., Mao J., Cui J. and Schmidt-Rohr K. 2015. Biosorption of nonylphenol by pure algae, field-collected planktons and their fractions. Environmental Pollution, 198: 61-69.
Zhao Y., Song J., Wu D., Tang T. and Sun Y. 2015. One-step synthesis of hydrophobic mesoporous silica and its application in nonylphenol adsorption. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 86: 1-4.
Zhou Q., Lei M., Li J. and Zhao K. 2017. Sensitive determination of bisphenol A, 4-nonylphenol and 4-octylphenol by magnetic solid phase extraction with Fe@MgAl-LDH magnetic nanoparticles from environmental water samples. Separation and Purification Technology, 182: 78-86.
Zhou G., Peng F., Yang B. and Ying G. 2013a. Cellular responses and bioremoval of nonylphenol and octylphenol in the freshwater green microalga Scenedesmus obliquus. Ecotoxicology and Environmental Safety, 87: 10-16.
Zhou W., Zhao B., Huang X. and Yang X. 2013b. Electrochemical Determination of 4-Nonylphenol on Graphene-Chitosan Modified Glassy Carbon Electrode. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 41(5): 675-680.