سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

نوع مقاله : سرمقاله و یادداشت های کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سرمقاله:
بایدها و نبایدهای قانون آب
علی باقری / عضو هیئت تحریریه
 
یادداشت کوتاه:
آب، قانون و اخلاق 
اعظم امینی/ استادیار حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد 

یادداشت کوتاه:
نقش اخلاق در اصول کلی حاکم بر آب در مقررات بین‌المللی و داخلی
محمد عابدی/ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 

یادداشت کوتاه:
اخلاق‌مداری در حوزه آب 
کمال‌الدین ناصری/ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد 

کلیدواژه‌ها


منابع ندارد