بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌‏زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌‏زیست، پژوهشکده آب و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22067/jwsd.v8i2.1004

چکیده

مراتع به‏ عنوان یکی از اکوسیستم‌‏های طبیعی مهم، نقش برجسته‏‌ای در تولید، پشتیبانی، پالایش، تنظیم و فرهنگ آب دارند. به ‏عبارت دیگر، زندگی اجتماعی آب به مراتع مرتبط است. این مقاله با پرداختن به موضوع ارتباط بین مراتع و آب، کنش دو سویه آنها را بررسی می‏‌کند و به ابعاد تنظیمی، تولیدی-تأمین‌کننده، زیستگاهی-حمایتی و اطلاعاتی-فرهنگی مراتع در زمینه آب می‏‌پردازد. مراتع به‏ دلیل ایجاد سیستم یکپارچه اجتماعی-اکولوژیکی، تعیین‏‌کننده قابلیت‌‏های مختلف مرتبط با آب هستند. در نهایت برای مقابله با کمبود آب، احیا و حراست از مراتع باید به یکی از فعالیت‏‏‌های بنیادین جامعه امروزی تبدیل شود. همان‏گونه که آب ناجی مراتع است، مراتع نیز ناجی و مامنی برای آب است. بنابراین، پایداری در تامین آب، به پایداری زیستی مراتع مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احسانی، ع.، ارزانی، ح.، فرح‏پور، م.، احمدی، ح.، جعفری، م.، جلیلی ع.، میرداودی، ح.ر.، عباسی، ح.ر. و السادات عظیمی، م. 1386. تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اختر آباد ساوه. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 14(2): 249-260.
احسانی، ع.، ارزانی، ح.، فرح‌‏پور، م.، احمدی، ح.، جعفری، م. و اکبرزاده، م. 1391. برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات آب و هوایی، خصوصیات گیاه (مرتع) و خاک به کمک برنامه نرم افزار Cropwat 8.0 (مطالعه موردی: منطقه استپی استان مرکزی ایران، ایستگاه رودشور). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19(1): 1-16.
ارزانی، ح.، اژدری، غ. و زارع چاهوکی، م.ع. 1388. بررسی کارایی روش صفحه مشبگ برای برآورد تولید و میزان بهره‏‏‌برداری از مرتع. مجله علمی پژوهشی مرتع، 3(4): 611-622.
اسدالهی، ز.، سلمان ماهینی، ع.ا.، میرکریمی، س.ح. و عظیمی، م.ا. 1394. مدل سازی خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک با نرم افزارInVEST (مطالعه موردی: بخش شرقی حوضه آبخیز گرگانرود). پژوهش‏‌های فرسایش محیطی، 5(3): 61-75.
بارانیان کبیر، ا.، موسوی، س.ع.، بشری، ح.، مصدقی، م.ر. و بصیری، م. 1396. پیامدهای اقتصادی تغییر کاربری مراتع به دیم‏زار از جنبه کارکردهای حفظ آب و خاک. مجله علمی-پژوهشی بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان، 6(2):1-14.
بستان، ی.، فتاحی، ا.، صادقی‏نیا، م. و فهرستی ثانی، م. 1397. برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای تنظیمی خاکی و آبی اکوسیستم‏‌های مرتعی (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی شیخ موسی شهرستان بابل). نشریه علمی پژوهشی مرتع، 12(4): 464-480.
پیچند، م. 1396. مطالعه تاثیر تبدیل مرتع به سایر کاربری‏‌های کشاورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز امامه). فصلنامه اکوسیستم‏های طبیعی ایران، 8(1): 99-122.
تلوری، ع.ا. و شادمانی، ع. 1384. برآورد ارزش کارکردهای غیرتجاری و مراتع کشور از دیدگاه آبخیزداری. همایش ملی فرسایش و رسوب. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران.
جعفرزاده، ع.ا.، مهدوی، ع.، فلاح شمسی، س.ر. و یوسف پور، ر. 1398. ارزش گذاری اقتصادی برخی از خدمات اکوسیستم مراتع زاگرسی در استان ایلام. نشریه علمی- پژوهشی مرتع، 13(3): 436-449.
جلیلی، ع. 1398. مرتع عنوان ناقص بر مجموعه‌ای از اکوسیستم‌ها. نشریه طبیعت ایران، 4(6): 1-3.
جنتی چنار، م.ع.، کلاهی، م. و مصداقی، م. 1399. تعارضات اجتماعی و مدیریت مراتع: مطالعه موردی مراتع شهرستان کلات نادر. بوم شناسی کاربردی. 9(3): ۷۷-۹۷.
جنگجو، م. 1388. اصلاح و توسعه مرتع. انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول. مشهد، ایران.
حبیب زاده، ا.، گودرزی، م.، مهرورزمغانلو، ک. و جوانشیر، ع. 1386. تاثیر پیتینگ، ریپینگ و کنتورفارو در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش گیاهی. نشریه دانشکده منابع طبیعی، 60(2): 397-410.
حسینی، ا. 1395. اثر گرادیان ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه‏های درختی در جنگل‏‌های بلوط هیانان ایلام. فصلنامه اکوسیستم‏‌های طبیعی ایران، 7(1): 1-8.
خسروی، م.ب. 1378. آب در فرهنگ، هنر و معماری ایانی. فصلنامه هنر، (42): 1-9.
داورپناه، غ. 1384. بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر تامین آب درختکاری در مناطق نیمه خشک. آب و فاضلاب، 16(1): 62-69.
دوستی، ش و بهرامی‏سامانی، ش. 1388. جلوه‏‌های مصرف آب و نان در فرهنگ مردم با رویکرد ارزش. فصلنامه فرهنگ مردم ایران، (18و19): 1-18.
دهخدا، ع. 1362. لغت نامه. جلد14. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. تهران، ایران. 
رابینگن، ا و واینبرگ، م. 1391. رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دهم. تهران، ایران.
رئوفی راد، و. ا.، حیدری، ق.ا. و باقری، س. 1394. تحلیل رابطه بین تولید با سطح، تعداد دام و تعداد بهره‏‌بردار مرتعی (مطالعه موردی: طرح‌‏های مرتعداری ییلاقی استان اصفهان). فصلنامه اکوسیستم‌‏های طبیعی ایران، 6(4): 57-68.
زرین آبادی، ا. و واعظی، ع.ر. 1395. تولید رواناب و هدر رفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تاثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم. تحقیقات آب و خاک ایران، 47(1): 87-98.
سبزه‏ای، م.ت. و کولیوند، ش. 1396. بررسی جامعه شناختی مسئله اجتماعی آب در ایران با نگرش توسعه پایدار. فصلنامه علوم اجتماعی، (77):404-433.
سجادی، ن.، محمد اسمعیلی، م.، بهنمش، ب.، شهرکی، م.ر. واسکندری، ف. 1394. بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‏‌برداران در اجرای طرح‏‌های مرتعداری (مطالعه موردی: شهرستان سنندج). نشریه مرتعداری، 2(1): 35-51.
سلطانی، س.، مختاری، ف.، زارع بیدکی، ر. و رئیسی، س. 1398. بررسی تغییرات پارامترهای کیفیت آب در حوضه آبخیز سد زاینده رود. محیط‏‌زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 72(4): 445-458. 
شارپ، ر. ن. 1343. فرمان‏‌های شاهنشاهان هخامنشی. انتشارات دانشگاه شیراز. چاپ سوم. شیراز، ایران.
شامخی، ت. و میرمحمدی، س.م. 1391. چالش‌‏های جنگل‏ها و مراتع ایران و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات. گزارش راهبردی معاونت پژوهش‏‌های اقتصادی،(150): 1-31.
شهریاری، ح.ا.، ابراری واجباری، ک.، پیله ور، ب. و حیدری، م. 1398. عکس العمل گروه‏‌های کارکردی گیاهی به برخی عوامل محیطی در جنگل‌های کوهستانی زاگرس جنوبی (مطالعه موردی استان خوزستان-شهرستان باغ ملک). مجله پژوهش‏‌های گیاهی، 32(4): 1-17.
صابرفر، ر.، فلاحتکار، س. و کیا، س.ح. 1397. تحلیل تغییرات شاخص‌‏های پوشش گیاهی در سنجنده‏‌های ماهواره لندست (مطالعه موردی: ارس زارهای شرق پارک ملی گلستان و منطقه حفاظت شده قرخود). فصلنامه اکوسیستم‏‌های طبیعی ایران، 9(1): 91-71.
صادقی، س.ح.ر.، نجفی، د.ع. و وفاخواه، م. 1383. بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعه موردی: منطقه لنجان علیا در استان اصفهان). کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، کرمان، ایران. (1): 115-123.
صادقی، س.ح.ر.، قادری وانگاه، ب. و صفائیان، ن. ا. 1387. مقایسه نفوذ آب به خاک در مراتع تحت چرای آزاد و دست کاشت در شمال ایران. پژوهش کشاورزی، 8(1): 219-229.
صبح زاهدی، ش.، تلوری، ع.ا.، قدرتی، ع. و نمیرانیان، م. 1381. تاثیر بهره‌‏برداری جنگل در سیل‏‌خیزی رودخانه شفارود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. مجموعه مقالات اولین همایش نقش و جایگاه آبخیزداری در توسعه منابع طبیعی و کشاورزی حاشیه دریای خزر. رشت.
صفاری، ا.، نوری، ع.ع. و کرمی، ج. 1397. بررسی تاثیر تغییرات پوشش و کاربری زمین در قابلیت فرسایش خاک حوضه قره سو گرگانرود. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 5(1): 1-14.
صمدی بروجنی، ح. و شمسایی، م.ر. 1385. نقش جایگاه آبخیزداری در آینده کنترل و بهره‌‏برداری منابع آب کشور. مدیریت منابع آب ایران، 2: 1-8.
عبداللهی، ج.، ارزانی، ح.، باغستانی، ن. و میرعسکرشاهی، ف.ا. 1385. بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 13(2): 74-81.
عوض‏پور، ل.، قربانی، م. و عرفانزاده، ر. 1397. تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی بهره‏‌برداران در راستای استقرار مدیریت مشارکتی مرتع (منطقه مورد مطالعه: سامان عرفی نردین، شهرستان میامی، استان سمنان). نشریه علمی-پژوهشی مرتع، 12(4): 391-400.
فرزانه پی، ف.، علی پور، ن.، پاک، ن.، کابلی، ح. و مصباح زاده، طیبه. 1396. بررسی و ارزیابی وضعیت گرایش مرتع در تیپ‏‌های گیاهی منطقه علاء سمنان. فصلنامه اکوسیستم‏‌های طبیعی ایران، 8(4): 59-70.
فلاح قلهاری، گ.، احمدی ه. و فاخری م. 1395. ارزیابی تقویم اقلیمی زنبورداران در استان آذربایجان غربی بر اساس شرایط حرارتی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 31(1): 13-30.
قاسمی آریان، ی.، ارزانی، ح. و فیله کش، ا. 1392. تعیین شایستگی منابع آب شرب دام برای چرای گوسفند با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مراتع جنوب غربی سبزوار). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 20(4): 634-643.
قائمی، م.ط. و عابدی، ش. 1388. بررسی تاثیر خشکسالی در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان غربی، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران. 
قربانی مقدم، م.، جنگجو برزل‏آباد، م.، دستورانی، م.ت. و زادبر، م. 1394. بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتورفارو، چاله‌‏های کپه و هلالی آبگیری در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد. چهارمین همایش بین‏المللی انجمن علمی سیستم‌‏های سطوح آبگیر باران. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران.
قیومی محمدی، ا.م.، قربانی دشتکی، ش.، رئیسی، ف. و طهماسبی، پ. 1392. اثر رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک. نشریه حفاظت منابع آب و خاک، 2(4): 42-50.
کاویان‏پور، ا.ح.، جعفریان، ز.، اسمعلی،ا. و کاویان، ع.ا. 1394. اثر پوشش گیاهی بر کاهش رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی باران در مراتع نشو استان مازندران. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 26(2): 179-190.
کاویان‏پور، ا.ح.، بارانی، ح.، سپهری، ع. و بهره‏مند، ع.ا. 1398. اثرات تغییرات اقلیمی بر فعالیت‏‌های بهره‌‏برداران مرتع (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز هراز). نشریه علمی-پژوهشی مرتع، 13(1): 38-26.
کرم زادی، م. 1397. آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 24(102):155-184.
کلاهی، م. و پایسته، م. 1399. اثرات طرح‌های منابع طبیعی بر مسائل اجتماعی- اقتصادی روستاییان حوضه آبخیز چاه‌نوروز. پ‍‍ژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، ۱۱(۲۱): ۱۵۴-۱۶۴.
گرشاسبی، پ.، فتاحی اردکانی، م.ع.، شفقتی، م. و فرضی، ح. 1394. تجربیات و راهکارهای استحصال آب در کشور با اجرای عملیات آبخیزداری. چهارمین همایش بین‌‏المللی انجمن علمی سیستم‏‌های سطوح آبگیر باران. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران.
گریفیتس، م. 1390. دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان. انتشارات نی. چاپ دوم. تهران، ایران.
مبرقعی،ن.، شرزه‏ای، غ.ع. و قدوسی، ج. 1389. نقش بوم سازگان جنگلی در حفاظت از منابع آبی و برآورد ارزش این عملکرد در جنگل‌های خزری ایران. جنگل ایران، 2(3): 187-196.
محمدی، ذ.ا. و خاتون آبادی، ا. 1378. بررسی نهادهای سنتی بهره‌‏برداری از منابع منطقه چنگلوا و نقش آنها در اصلاح و احیا مراتع. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، 64: 50-55.
مرادی، ا. و کلاهی، م. 1399. روستازیستی پایدار در حوضه آبخیز بخش موسی‌آباد شهرستان تربت جام. فصلنامه علوم محیطی، 18(4): 183-202.
مریدی، ت.، کرمی، پ.، شکری، م. و جوری، م. ح. 1386. رابطه تنوع و تولید در علفزارها و بوته‌زارهای زاگرس. مجله علمی-پژوهشی مرتع، 1(1): 1-10.
مقدم م. ر. 1393. مرتع و مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. تهران، ایران.
موقری، م. و خلاصی، ل. 1397. ارزیابی ویژگی‏‌های ساختاری و عملکردی لکه‌‏های اکولوژیک با استفاده از روش (LFA). فصلنامه اکوسیستم‌‏های طبیعی ایران، 9(3): 63-78.
مهدوی، م. 1374. هیدرولوژی کاربردی. جلد1: هیدرولوژی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. تهران، ایران.
میرداوودی، ح. ر. 1393. بررسی خصوصیات رشد و اسقرار چند گونه گیاه مرتعی در مناطق استپی استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه آبخوان خشکرود زرندیه). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 21(1): 165-175.
میردیلمی، س.ز.، سپهری، ع. و بارانی، ح. 1394. ریشه یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‏‌برداران (مطالعه موردی: مراتع شمال شرق ایران). نشریه مرتعداری، 2(1): 79-99.
میرزایی، م. و کلاهی، م. 1399. روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه. روستا و توسعه، 23(3): 79-96.
نظری سامانی، ع. ا.، جعفری، م.، نصرتی، ک.، فرزاد مهر، ج.، عبداشاه‌نژاد، م. و رحیمی، ف. 1397. تعیین نمایه‏‌های موثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی. محیط‌‏زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 71(2): 239-253.
نقی زاده، م. 1382. مشخصه‏‌های آب در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن بر شکل‌گیری فضای زیست. محیط شناسی، (32): 71-92. 
نوروزی، ع.، حقیان، ا. و شیدای کرکج، ا. 1398. طرح‏های مرتعداری و سلامت مرتع (مطالعه موردی: مراتع شهرستان تربت حیدریه). منابع طبیعی ایران، 72(4): 1131-1145.
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاونت آبخیزداری. 1388. گزارش سیمای آبخیزداری ایران.
وهابی، م.ر.، بصیری، م. و خواجه الدین، س.ج.ا. 1376. بررسی تغییرات پوشش گیاهی، ترکیب گونه ای و تولید علوفه در شرایط قرق و چرا در منطقه فریدن اصفهان. نشریه علوم و خاک، 1(1): 59-71.
ویسی، ا. 1386. ریشه‏‌شناسی واژه‏‌های آب و آتش و باد در فرهنگ و ادبیات ایرانیان از دیدگاه زبانشناسی زیست‏‌محیطی. پیک نور، 5(3): 70-80.
هال، ج. 1380. فرهنگ نگاره‏ای نمادها در هنر شرق و غرب. انتشارات فرهنگ معاصر. چاپ اول. تهران، ایران.
یوسف‏‌زاده چابک، م.، باقری، ع. و داوری، ک. 1395. ارزیابی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد. نشریه آب و فاضلاب، 27(105): 1-14.

Alam M.Z., Carpenter-Boggs L., Rahman A., Haque M.M., Miah M.R.U., Moniruzzaman M., Qayum M.A. and Abdullah H.M. 2017. Water quality and resident perceptions of declining ecosystem services at Shitalakka wetland in Narayanganj city. Sustainability of Water Quality and Ecology, 9: 53-66.
Arzani H., Azarnivand H. and Mehrabi A.A. 2005. Minimum rangeland area for rural pastoralism of Markazi province. Rangeland and Desert Research, 2(10): 327-338.
Azibo B.R. and Kimengsi J.N. 2015. Building an indigenous agro-pastoral adaptation framework to climate change in Sub-Saharan Africa: experiences from the North West Region of Cameroon. Procedia Environmental Sciences, 1(29): 126-127.
Bezemer T.M., Lawson C.S., Hedlund K., Edwards A.R., Brook A.J., Igual J.M., Mortimer S.R. and Van der Putten W.H. 2006. Plant species and functional group effects on abiotic and microbial soil properties and plant–soil feedback responses in two grasslands. Ecology, 94(5): 893-904.
Box G. E., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. 1994. Time series analysis. forecasting and control, 282-285
Brooks K.N., Ffolliott P.F., Gregersen H.M. and DeBano L.F. 2003. Hydrology and the Management of Watersheds. Iowa State University Press.
Casermeiro M.A., Molina J.A., De la Cruz Caravaca M.T., Costa J.H., Massanet M.H. and Moreno P.S. 2004. Influence of scrubs on runoff and sediment loss in soils of Mediterranean climate. Catena, 57(1): 91-107.
Caskey R. and Tenure L. 1969. The pastoralist's viewpoint on rangelands. Arid Lands of Australia.
Chuai X., Huang X., Lai L., Wang W., Peng J. and Zhao R. 2013. Land use structure optimization based on carbon storage in several regional terrestrialecosystems across China. Environmental Science & Policy, (25): 50-61.
De Groot R.S., Wilson M.A. and Boumans R.M. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological economics, 41(3): 393-408.
Demin, A.P. 2016. Problems with water use in countries of East, South and Central Asia. Geography and Natural Resources, 37(3): 181-191.
Deng, F., Zang, R. and Chen, B. 2008. Identification of functional groups in an old-growth tropical montane rain forest on Hainan Island, China. Forest Ecology and Management, 255(5-6): 1820-1830.
Dillon M.E., Wang, G. and Huey R.B. 2010. Global metabolic impacts of recent climate warming. Nature, 467(7316): 704-706.
Egeru A. 2012. Role of indigenous knowledge in climate change adaptation: A case study of the Teso Sub-Region, Eastern Uganda. Indian Journal of Traditional Knowledge, 11(2): 217-224.
Field C.B. 2014. Climate change 2014–Impacts, adaptation and vulnerability: Regional aspects. Cambridge University Press.
Fox W.E., Medina-Cetina Z., Angerer J., Varela P. and Chung J.R. 2017. Water quality & natural resource management on military training lands in central Texas: Improved decision support via Bayesian networks. Sustainability of Water Quality and Ecology, 9: 39-52.
Gomi T., Sidle R.C., Ueno  M., Miyata S. and  Kosugi K.I. 2008. Characteristics of overland flow generation on steep forested hillslopes of central Japan. Journal of Hydrology, 361(3-4): 275-290.
Gurrieri J.T. 2020. Rangeland water developments at springs: best practices for design, rehabilitation, and restoration. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-405. Fort Collins, CO: US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.
Hector A., Schmid B., Beierkuhnlein C., Caldeira M.C., Diemer M., Dimitrakopoulos P.G., Finn J.A., Freitas H., Giller P.S., Good J. and Harris R. 1999. Plant diversity and productivity experiments in European grasslands. science, 286(5442): 1123-1127.
Henry B., Charmley  E., Eckard R., Gaughan J.B. and Hegarty R. 2012. Livestock production in a changing climate: adaptation and mitigation research in Australia. Crop Pasture Sci., 63: 191–202.
Heshmati GH.A. and Kamali P. 2016. Effects of Woody Plants on Rangeland Ecosystems Function. Journal of Natural Ecosystems, 6(4): 12-25.
Howden S.M., Crimp S.J. and Stokes C.J. 2008. Climate change and Australian livestock systems: impacts, research and policy issues. Australian journal of experimental agriculture, 48(7): 780-788.
Karimov, A., Molden, D., Khamzina, T., Platonov, A. and Ivanov, Y. 2012. A water accounting procedure to determine the water savings potential of the Fergana Valley. Agricultural water management, 108: 61-72.
Karthe D., Abdullaev I., Boldgiv B., Borchardt D., Chalov S., Jarsjo J., Li L. and Nittrouer J.A. 2017. Water in Central Asia: an integrated assessment for science-based management. Environ. Earth Sci, 76(20): 1-690
Khashtabeh R., Akbari M., Kolahi M. and Talebanfard A. 2020. Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran. Environment, Development and Sustainability, 1-15.
Knapp A.K., Blair J.M., Fay P.A., Smith M.D., Collins S.L. and Briggs J.M. 2005. Long-Term responses of mezic grassland to manipulation of rianfall quantity and pattern. In International Grass land congress, Ireland United Kingdom.
Kolahi M., Sakai T., Moriya K. and Makhdoum M.F. 2012. Challenges to the future development of Iran’s protected areas system. Environmental management, 50(4): 750-765.
Kolahi M., Sakai T., Moriya K., Makhdoum M. F. and Koyama L. 2013. Assessment of the Effectiveness of Protected Areas Management in Iran: Case Study in Khojir National Park. Environmental management, 52(2): 514-530.
Kolahi M., Sakai T., Moriya K., Yoshikawa M. and Trifkovic S. 2014a. Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation. PARKS Journal IUCN, 20(1): 49-62.
Kolahi M., Sakai T., Moriya K., Yoshikawa M. and Esmaili R. 2014b. From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation. International Journal of Environmental Research, 8(1): 101-114.
Kolahi M., Moriya K., Sakai T., Khosrojerdi E. and Etemad V. 2014c. Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park. International Journal of Environmental Research, 8(4): 913-930.
Lammel A., Dugas E. and Guillen E. 2011. Traditional way of thinking and prediction of climate change in New Caledonia (France). Indian Journal of Traditional Knowledge, 10(1): 13-20
Li X.Y., Liu L.Y., Gao S.Y., Shi P.J., Zou X.Y. and Zhang C.L. 2005. Microcatchment water harvesting for growing Tamarix ramosissima in the semiarid loess region of China. Forest Ecology and Management, 214(1-3): 111-117.
Malekpour  B., Ahmadi T. and Kazemi Mazandarani S. 2011. Effect of land use change on physical and chemical characteristics of soil in Kohne Lashak Kajur, Noshahr. Science of Technol Nat Res, 6: 115-126.
McMahon S.M., Harrison S.P., Armbruster W.S., Bartlein P.J., Beale C.M., Edwards  M.E., Kattge J., Midgley G., Morin  X. and Prentice I.C. 2011. Improving assessment and modelling of climate change impacts on global terrestrial biodiversity. Trends in Ecology & Evolution, 26(5): 249-259.
Miyan M.A. 2015. Droughts in Asian least developed countries: Vulnerability and sustainability. Weather and Climate Extremes, 7: 8-23.
Miyata S., Kosugi K.I., Gomi T., Onda Y. and Mizuyama T. 2007. Surface runoff as affected by soil water repellency in a Japanese cypress forest. Hydrological Processes: An International Journal, 21(17): 2365-2376.
Nangendo G., Stein A., Gelens M., de Gier A. and Albricht R. 2002. Quantifying differences in biodiversity between a tropical forest area and a grassland area subject to traditional burning. Forest ecology and management, 164(1-3): 109-120.
Nardone A., Ronchi B., Lacetera N., Ranieri  M.S. and Bernabucci U. 2010. Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. Livestock Science, 130(1-3): 57-69.
Navidi M.N., and Abtahi A. 2000. Effect of climate and topography on forest soil genesis in kheyrudkenar in Mazandaran province. Journal Science Water and Soil, 15(2): 299-316.
Ngaruiya G.W. 2015. Reweaving stakeholder networks: Promoting climate mitigation and Maasai culture using medicinal plants in Kenya. Ecosystem Services, 15: 103-112.
Nichols  M.H., Magirl C., Sayre N.F. and Shaw J.R. 2018. The geomorphic legacy of water and erosion control structures in a semiarid rangeland watershed. Earth Surface Processes and Landforms, 43(4): 909-918.
Noble I.R. and Gitay H. 1996. A functional classification for predicting the dynamics of landscapes. Journal of Vegetation science, 7(3): 329-336.
Polley H.W., Briske D.D., Morgan J.A., Wolter K., Bailey D.W. and Brown  J.R. 2013. Climate change and North American rangelands: trends, projections, and implications Rangeland Ecology & Management, 66(5): 493-511.
Pretty J. and Ward H. 2001. Social capital and the environment. World development, 29(2): 209-227.
Riggs T.J. 1973. The use of canonical analysis for selection within a population of spring barley. Annals of Applied Biology, 74(2): 249-258.
Rosegrant  M. W., Fernandez  M., Sinha A., Alder J., Ahammad, H., de Fraiture, C., Eickhour B., Fonseca, J., Huang J., Koyama O., Omezzine A.M., Pingali P., Ramirez R., Ringler C., Robinson S., Thornton P., van Vuuren D., Yana-Shapiro H. 2009. Looking into the future for agriculture and AKST. IN: McIntyre B.D., Herren, H.R., Wakhungu J., Watson  R. T. (Eds.). International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD): Agriculture at a Crossroads, global report. Washington, DC, USA: Island Press. 
 Silvertown J., Dodd M.E., McConway  K., Potts  J. and Crawley M. 1994. Rainfall, biomass variation, and community composition in the Park Grass Experiment. Ecology, 75(8): 2430-2437.
Skaggs, R.K. 2008. Ecosystem services and western US rangelands. Choices, 23(316-2016-6900): 37-1.
Thornton PK, Boone RB, Ramirez-Villegas J. 2015. Climate change impacts on livestock. CCAFS Working Paper no. 120. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).
Tongway D.J. and Hindley N. 2003. Indicators of Ecosystem Rehabilitation Success. Stage Two. Verification of EFA Indicators Final Report.
Vahabi J. and Nikkami D. 2008. Assessing dominant factors affecting soil erosion using a portable rainfall simulator. International Journal of Sediment Research, 23(4): 376-386.
Vardon M., Lenzen  M., Peevor  S. and Creaser M. 2007. Water accounting in Australia. Ecological Economics, 61(4): 650-659.
Wang L.X. and Zhang Z.Q. 2001. Impacts of forest vegetation on watershed runoff in dryland areas. Journal of Natural Resources, 16(5): 439-444.
World Economic Forum, 2002. The global competitiveness report. World Economic Forum.
Zhang Z., Yu X., Zhao Y. and Qin Y. 2003. Advance in researches on the effect of forest on hydrological process. Ying Yong Sheng tai xue bao= The Journal of Applied Ecology, 14(1): 113-116.
Zhang G.H., Guo-Bin L.I.U. and Guo-Liang, W.A.N.G. 2010a. Effects of Caragana Korshinskii Kom. cover on runoff, sediment yield and nitrogen loss. International Journal of Sediment Research, 25(3): 245-257.
Zhang W.T., Dong-Sheng Y.U., Xue-Zheng S.H.I., Man-Zhi T.A.N. and Liu-Song L.I.U. 2010b. Variation of sediment concentration and its drivers under different soil management systems. Pedosphere, 20(5): 578-585.