شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1400 (بازتخصیص آب) 

1. سرمقاله و یادداشت کوتاه

10.22067/jwsd.2021.41568

انوش نوری اسفندیاری؛ عبدالله فاضلی فارسانی؛ وحید اردکانیان


6. تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون

صفحه 43-54

10.22067/jwsd.v8i3.2102.1020

زهرا سعیدی فر؛ محمد خسروشاهی؛ عادل جلیلی؛ سمانه رضوی زاده؛ فاطمه درگاهیان؛ سمیرا زندی‌فر؛ سکینه لطفی نصب اصل؛ آزاده گوهردوست؛ سارا تیموری؛ محمد فیاض


شناسنامه نشریه