##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا علی پور

چکیده

امروزه مسئله پایش کیفیت آب در مراحل مختلف تولید ازاهمیت بالایی برخوردار است. پایش کیفیت آب در شبکه­های توزیع به عنوان آخرین مرحله در فرایند تولید آب اهمیت ویژه­ای دارد. دراین میان از روش­های مختلفی جهت پایش شبکه استفاده می­شود. در این مقاله معیارهای انتخاب نقاط ثابت نمونه­برداری، مزایا و چالش­های پیش روی آن، به همراه شرحی از کلیه فعالیت­های انجام گرفته برای انتخاب نقاط نمونه­برداری و پایش و بروزرسانی آن­ها در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان­دهنده عملکرد بسیار مناسب این نقاط در بررسی روند تغییرات پارامترهای شیمیایی بود. ولی با توجه به وسعت شبکه و وجود تعداد زیاد چاه­هایی که مستقیماً به شبکه تزریق می­شوند، پیشنهاد می­شود برای پارامترهایی مانند کلر باقیمانده در شبکه (با توجه به اهمیت آن و تعداد آزمون مورد نیاز در سطح شبکه) تعداد نمونه برداری از نقاط تصادفی، حداقل دو برابر تعداد نمونه­برداری از نقاط ثابت باشد. در خصوص آزمون میکروبی نیز، نمونه­برداری از نقاط تصادفی حداقل برابر با تعداد نمونه­برداری از نقاط ثابت صورت گیرد. این مقدار می­تواند برای شبکه­های مختلف متفاوت بوده و باید بصورت مجزا بررسی گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
علی پورم. (۱۳۹۲-۱۲-۲۵). پایش کیفیت آب در شبکه های توزیع با استفاده از نقاط ثابت نمونه برداری، فرصت ها و چالش ها. آب و توسعه پایدار, 1(1). https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i1.34553
نوع مقاله
کیفیت آب و فاضلاب