##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا علی پور

چکیده

امروزه مسئله پایش کیفیت آب در مراحل مختلف تولید ازاهمیت بالایی برخوردار است. پایش کیفیت آب در شبکه­های توزیع به عنوان آخرین مرحله در فرایند تولید آب اهمیت ویژه­ای دارد. دراین میان از روش­های مختلفی جهت پایش شبکه استفاده می­شود. در این مقاله معیارهای انتخاب نقاط ثابت نمونه­برداری، مزایا و چالش­های پیش روی آن، به همراه شرحی از کلیه فعالیت­های انجام گرفته برای انتخاب نقاط نمونه­برداری و پایش و بروزرسانی آن­ها در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان­دهنده عملکرد بسیار مناسب این نقاط در بررسی روند تغییرات پارامترهای شیمیایی بود. ولی با توجه به وسعت شبکه و وجود تعداد زیاد چاه­هایی که مستقیماً به شبکه تزریق می­شوند، پیشنهاد می­شود برای پارامترهایی مانند کلر باقیمانده در شبکه (با توجه به اهمیت آن و تعداد آزمون مورد نیاز در سطح شبکه) تعداد نمونه برداری از نقاط تصادفی، حداقل دو برابر تعداد نمونه­برداری از نقاط ثابت باشد. در خصوص آزمون میکروبی نیز، نمونه­برداری از نقاط تصادفی حداقل برابر با تعداد نمونه­برداری از نقاط ثابت صورت گیرد. این مقدار می­تواند برای شبکه­های مختلف متفاوت بوده و باید بصورت مجزا بررسی گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
علی پور م. (2014). پایش کیفیت آب در شبکه های توزیع با استفاده از نقاط ثابت نمونه برداری، فرصت ها و چالش ها. آب و توسعه پایدار, 1(1). https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i1.34553
نوع مقاله
کیفیت آب و فاضلاب