بازگشت به جزئیات مقاله تأثیر خودکارسازی سامانه های آبیاری قطره ای بر کاهش مصرف انرژی و آب (مطالعه موردی باغ علی آباد منجیل) دانلود دانلود PDF