بازگشت به جزئیات مقاله طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری دانلود دانلود PDF