بازگشت به جزئیات مقاله معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل دانلود دانلود PDF