##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی کمالی مجید پیروز مجتبی قبادیان حمیدرضا تشیعی

چکیده

متداول‌ترین روش‌های شست‌وشوی خطوط جمع‌آوری فاضلاب روش‌های شست‌وشوی مکانیکی، هیدرولیکی و شیمیایی هستند. هرکدام از این روش‌ها خود از چند زیر روش تشکیل شده‌اند. رودینگ و ماشین باکت (روش فنرزنی و انتقال رسوب‌ها با سطل) مهم‌ترین روش‌های شست‌وشوی مکانیکی و شست‌وشوی با واترجت (پرفشار) و فلاشینگ (جاری‌سازی) مهم‌ترین روش‌های شست‌وشوی هیدرولیکی هستند. اسیدها، بازها، مواد فعال سطحی و شوینده‌های زیستی نیز پرکاربردترین مواد در روش شست‌وشوی شیمیایی می‌باشند. هنگام انتخاب روش شست‌وشوی مناسب باید به وضعیت شبکه توجه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طورکلی روش شست‌وشوی هیدرولیکی مناسب‌ترین روش شست‌وشو در بین روش‌های بررسی شده است. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از شهرهای آمریکا از روش هیدرولیکی برای شست‌وشوی خطوط جمع‌آوری فاضلاب خود استفاده می‌کنند. درحالی‌که میزان استفاده از روش‌های مکانیکی و شیمیایی به ترتیب 50 و 3 درصد است. متأسفانه در ایران اطلاعاتی درزمینهٔ مقایسه روش‌های شست‌و‌شوی شبکه جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد و صرفاً می‌توان گفت به دلیل محدودیت در تجهیزات، به‌جز روش شست‌وشوی پرفشار به کمک ماشین‌های واترجت معمولی، از روش‌های سنتی و تجربی بیش‌تر استفاده می‌شود. روش شست‌وشوی هیدرولیکی با توجه به کم‌هزینه بودن، راندمان بالایی دارد و از حداقل نیروی انسانی ممکن استفاده می‌کند.

جزئیات مقاله

مراجع
شرکت پاکاب سازان. 1390. طراحی و ساخت ربات برش و شست‏ وشوی لوله‌های فاضلاب.
کمالی، م.، پیروز، م.، جلیلیان، ج. و اسدالهی، م.ع. 1395 الف. مشخصه‌یابی فیزیکی و شیمیایی رسوب چربی و روغن موجود در خطوط فاضلاب شهر مشهد و راه‌های جلوگیری از آن. مجله علمی-پژوهشی آب و فاضلاب، 27(6): 69-77.
کمالی، م.، پیروز، م.، اسدالهی، م.ع.، توکلی، ث. و امین، م.م. 1395ب. بررسی نحوه‌ی انسداد خطوط فاضلاب شهری در اثر تجمع رسوب‌های روغن و چربی و روش‌های مقابله با آن. مجله تحقیقات نظام سلامت، 12(4): 396-405.
محسنی مفیدی، ح. 1385. روش‏های نوین بازسازی شبکه‌ی فاضلاب. پایان‌نامه‌ی کارشناسی، مجمتع صنعت آب و برق خراسان.
راهنمای بهره‏ برداری و نگهداری از شبکه ‏های جمع‏ آوری فاضلاب. 1388. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رئیس‌جمهور. نشریه شماره 520.
Abidin A.S.Z., Zaini M.H., Pauzi M.F.A.M., Sadini M.M., Chie S.C., Mohammadan S., Jamali A., Muslimen R., Ashari M.F., Jamaludin M.S. and Ming C.Y. 2015. Development of Cleaning Device for In-pipe Robot Application. Procedia Computer Science, 76: 506-511.
American Water College. 2015. Waste collection systems: System maintenance and repair. Retrieved from: http://americanwatercollege.org/Course_files/Collections/Handouts/System/System%20Maintenance%20and%20Repair.pdf.
Ashley R.M., Bertrand-Krajewski J.L., Hvitved-Jacobsen T. and Verbanck M. 2005. Solids in sewers: Characteristics, effects and control of sewer solids and associated pollutants. Water Intelligence Online, 4, 9781780402727.
Dawson H.G., Warnock R.P. and DeSenna R.A. 2000. Drain cleaner: Google Patents.
Ellison D. 2003. Investigation of pipe cleaning methods. American Water Works Association.
Environmental Protection Agency. 1999. Collection Systems O&M Fact Sheet Sewer Cleaning and Inspection. Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency.
Fierro P. and Nyer E.K. 2007. The Water Encyclopedia, Third Edition: Hydrologic Data and Internet Resources: CRC Press.
Jaeger K.E. and Reetz M.T. 1998. Microbial lipases form versatile tools for biotechnology. Trends in biotechnology, 16(9): 396-403.
John B.C. and William G.L. 1971. U.S. Patent No. 3,553,145. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
Kamiya A. 1995. U.S. Patent No. 5,407,595. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
León L.R., Altamirano C.E.Q., Toro M.L.L., and Orozco A.M. 2013. Proactive Sewer Planning in Colombia: Plan and Prioritization for Cleaning and CCTV Inspection of the Medellin Sewer System. Proceedings of the Water Environment Federation, 2013(15): 2852-2861.
Mäkinen A. 2015. Evaluation of Sewer System Overflows: Uusimaa Region.
Martínez E.J., Fierro J., Sánchez M.E. and Góme X. 2012. Anaerobic co-digestion of FOG and sewage sludge: Study of the process by Fourier transform infrared spectroscopy. International Biodeterioration & Biodegradation, 75: 1-6.
Medan N. and Ravai Nagy S. 2015. Determining the Equation of the Impact Forces Produced by Water Jets Used in Sewer Cleaning. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 809, pp. 1579-1584). Trans Tech Publications.
Monson J. 2014. Sewer Maintenance the Greeley Way–How to make the 80: 20 rule work for you. Proceedings of the Water Environment Federation, 2014(1): 1-4.
Najafi M. and Gokhale S. 2005. Trenchless Technology: Pipeline and Utility Design, Construction and Renewal. McGraw-Hill, New York, NY.
Newton B. and Townsend L. 2015. Sewer root control. Cooperative extension service. University of Kentucky. Retrieved from: http://pest.ca.uky.edu/PSEP/Manuals/16-manual.pdf.
Nitsch C., Heitland H.J., Marsen H. and Schlüssler H.J. 2003. Cleansing agents. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.
Paul G.D. 1970. U.S. Patent No. 3,506,582. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
Poltak F.R. 2003. Optimizing Operation, Maintenance, and Rehabilitation of Sanitary Sewer Collection Systems. NEW ENGLAND INTERSTATE WATER POLLUTION CONTROL COMMISSION.
Shahsavari G., Arnaud-Fassetta G., Bertilotti R., Campisano A. and Riou F. 2015. Bed Evolution under One-Episode Flushing in a Truck Sewer in Paris, France. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, 9(7): 814-823.
Siringi D.O., Home P.G. and Koehn E. 2014. Cleaning Methods for Pipeline Renewals.
Van Vlahakis E. and Manolas J.A. 1995. U.S. Patent No. 5,429,764. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
ارجاع به مقاله
کمالی م., پیروز م., قبادیان م., & تشیعی ح. (2016). بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 3(2), 43-54. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51996
نوع مقاله
کیفیت آب و فاضلاب