بازگشت به جزئیات مقاله شناسایی و تعیین میزان گسترش در آبکندهای فعال با استفاده از سنجش از راه دور دانلود دانلود PDF