##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

عباسعلی قزل سوفلو

چکیده

افزایش روزافزون نیاز بخش های مختلف مصرف در کنار تشدید پدیده خشکسالی، تامین آب به خصوص آب شرب از منابع پایدار را طلب می کند. محدودیت منابع آب شیرین در مناطق خشک و نیمه خشک و قرارگیری 50 درصد جمعیت شهری جهان در مجاورت دریاها و اقیانوس ها، باعث رشد قابل توجه طرح های استفاده از آبهای نامتعارف و گسترش سامانه ای شیرین سازی آب دریاها و اقیانوس ها شده است. امروزه تنها آب شرب یک درصد از جمعیت جهان از آب شیرین سازی با ظرفیت 90 میلیون مترمکعب بر روز تامین میشود. به طوری که در دنیا 1800 سایت شیرین سازی آب دریا وجود دارد که تقریباً 45 درصد آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، که از قضا کانون بحران آب و کم آبی در دنیا بوده و 75 درصد جمعیت آنها در کنار دریاست، قراردارد. میتوان انتظار رشد سریع این سامانه ها در منطقه یاد شده و همچنین در سایر نقاط دنیا به خصوص در آسیا، آمریکای لاتین و ایالات متحده در دهه های آینده را داشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
قزل سوفلو ع. (2016). بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار, 3(1), 130-130. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59557
نوع مقاله
سایر مطالب علمی نشریه