##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی دیندارلو مهدی دستورانی

چکیده

با توجه به ضوابط زیست‎محیطی ناشی از تخلیه پساب‏ ها به منابع آب و استفاده از آن برای مصارف کشاورزی، در این پژوهش کارایی روش لجن فعال در تصفیه‎خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و استفاده پساب آن برای آبیاری، طی مدت یک سال به روش مطالعه مقطعی-توصیفی بررسی شده است. در طول مدت پژوهش، نمونه‏برداری به صورت روزانه و هفتگی از ورودی و خروجی تصفیه‏ خانه انجام شد. با سنجش متغیر‌های کیفی COD ،TSS و BOD5 فاضلاب ورودی و خروجی و همچنین متغیر‌های کیفی اکسیژن محلول، SVI ،MLVSS و MLSS در استخر هوادهی بر اساس آخرین روش استاندارد ارائه شده در سال 1996، عملکرد تصفیه ‏خانه بررسی و شاخص ‏های قابل استفاده بودن در کشاورزی با استانداردهای ملی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که شدت آلودگی فاضلاب این شهر از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در حد فاضلاب‏ های شهری متوسط بوده و نتیجه کارایی تصفیه‏ خانه از نظر کاهش آلودگی تا حد استانداردهای مصارف آبیاری، نسبتاً قابل قبـول است. میانگین غلظت متغیر‌های کیفی اکسیژن محلول، MLSS ،SVI و MLVSS در استخر هوادهی در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران نشان داد که از این پساب می‏ توان برای آبیاری قطره‌ای استفاده کرد. با وجود کنترل مناسب فرآیند لجن فعال در واحدهای مختلف تصفیه ‏خانه، نتایج بررسی مربوط به لجن دفعی بیانگر عدم وجود مدیریت مناسب بر روی آن در مصارف بهینه از جمله تولید کود کشاورزی بود.

جزئیات مقاله

مراجع
باقری اردبیلیان، پ.، صادقی، ه.، نبئی، ا. و باقری اردبیلیان، م. 1389. ارزیابی کارآیی تصفیه‏ خانه فاضلاب: مطالعه موردی شهر زنجان. مجله سلامت و بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)، 1(3):67 -75.
دیندارلو، ع.، هدایت، م. و حسینی، ا. 1395. بررسی میزان بررسی میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به‌روش گیاه‌پالایی توسط گیاه وتیور. مجله آب و فاضلاب، 27(1): 57-66.
صمدنژاد، ف.، مصطفائی، ف. و خوش‏نیت، ر. 1388. مقایسه عملکرد تصفیه فاضلاب بیمارستان بعثت سنندج با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط.
صیدمحمدی، ع.، ناصری، س.، محوی، ا.م.، روشنی، ب.، فیروزمنش، م. و صالحی، ر. 1383. بررسی کارایی فیلترهای چند بستری در حذف پاتوژن‌ها از فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد و کاهش کلر جهت گندزدایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 8(4): 8-15.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1389. ضوابط زیست ‏محیطی استفاده مجدد از آب‌‌های برگشتی و پساب ‏ها. نشریه شماره 535. 155 صفحه.
مهرآوران، ب.، انصاری، ح.، بهشتی، ع. ا. و اسماعیلی، ک. 1394. بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست‌محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه ‏خانه پرکندآباد مشهد). نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 9(3):440-447.
میران‌زاده، م. ب. و بابامیر، ش. ا. 1382. بررسی کارآیی تصفیه‏ خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران طی سال‏ های 80-1379. مجله فیض، 7(1): 40-47.
میرزاشاهی، ک.، بازرگان، ک. و بغوری، ا. 1394. فاضلاب و کاربرد آن در کشاورزی. موسسه تحقیقات خاک و آب. نشریه فنی شماره 534. 18 صفحه.
ناصری، س.، صادقی، ط.، واعظی، ف. و ندافی، ک. 1391. بررسی کیفیت پساب تصفیه‏ خانه فاضلاب اردبیل به منظور استفاده مجدد در کشاورزی. مجله سلامت و بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)، 3(3): 73-80.
نجفی، پ. 1386. بررسی آلودگی میکروبی ناشی از آبیاری چمن با فاضلاب تصفیه ‏شده شهری. مجله محیط‏ شناسی، 33(44): 27-32.
نعیمی، ل.، جاوید، ا. ح. و میرباقری، س. ا. 1393. بررسی تأثیر استفاده مجدد از پساب تصفیه‏ خانه فاضلاب در فضای سبز شهری به منظور توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرک غرب تهران). فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1: 37-46.
یاری، ا. ر.، مصداقی نیا، ع.، ندافی، ک. و واعظی، ف. 1384. بررسی کارایی فرایند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه‏ سازی. هشتمین همایش ملی بهداشت محیط. 9 صفحه.
Albany N.Y. 1982. Recommended standards for water works: policies for the review and approval of plans and specifications for public water supplies: a report/Committee of the Great Lakes-Upper Mississippi River Board of State Sanitary Engineers. Health Education Service, 91 p.
Bruce A. M. 1984. Sewage Sludge Stabilization and disinfection. Ellis Horwood Limited.
Cherrmisinoff P.N. 1994. Sludge management and disposal. Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Clesceri L.S., Greenberg A.E. and Trussell R.R. 1996. Standard methods for the examination of water and wastewater. APHA, AWWA and WPCF, Washington DC.
Esposito K., Tsuchihashi R., Anderson J. and Selstrom J. 2005. The Role of Water Reclamation in Water Resources Management in the 21st Century. Proceedings of the Water Environment Federation, 6: 8621-8633.
Kamizoulis G. 2008. Setting health based targets for water reuse (in agriculture). Desalination, 218: 1-3.154-163.
Lacy S. M. 2005. Large scale systems. Water Conservation, Reuse, and Recycling: Proceedings of an Iranian-American Workshop. p.292.
Liu Y. and Fang H.H. 2003. Influences of extracellular polymeric substances (EPS) on flocculation, settling, and dewatering of activated sludge. Crit. Rev. Environ. Sci. & Technol., 33: 237–273.
Mattheus F.A.G. and Walid H.S. 1999. Water Management, Purification and Conservation in Arid Climates. Taylor & Francis Routledge publishing. Chapter 6 and 7.
Nikmanesh M.S. and Varig-Kazemi K. 2016. Stabilized sewage sludge with lime and comparison with EPA standards, a case study: Nowshahr sewage plan.8th National Conference and Exhibition of Environmental Engineering. Tehran. Environmental Engineering Association of Iran. (In Persian)
Okun D. A. and Mohlman F. W. 1949. A system of bioprecipitation of organic matter from sewage. Sewage Works Journal, 21(5): 763–794.
Ortega E. and Iglesias R. 2009. Reuse of treated municipal wastewater effluents in Spain: Regulations and most common technologies, including extensive treatments. Desalination and water treatment, 4(1-3): 148-160.
Rahmani H.R., Rezaei H., Amin M.M. and Kohanestani Z.M. 2015. Investigation of sewage sludge quality for land application: A case study: Two Isfahan wastewater treatment plans. International Journal of Environmental Health Engineering, 2015, 4:36.
Rowe D.R. and Abdel-Magid I.M. 1995. Handbook of wastewater reclamation and reuse. CRC Press. p.576.
Salgot M., Vergés C. and Angelakis A.N. 2003. Risk assessment in wastewater recycling and reuse. Water Science and Technology: Water Supply, 3(4): 301-309.
Shuval H. 2007. Evaluating the World New Health Organization's 2006 Health Guidelines for Wastewater. from book Wastewater Reuse–Risk Assessment, Decision-Making and Environmental Security, pp. 279-287. Springer, Dordrecht.
Tchobanglous G. and Burton F. L. 1991. Waste water engineering. Management, 7: 1-4.
Verstraete W. and Van Vaerenbergh E. 1986. Aerobic activated sludge. Biotechnology, 8: 43-112.
Vigneswaran D. and Ngo H.H. 2000. Technologies for domestic wastewater treatment and reuse. Water Manage. Purif. Conserv. Arid Clim, 3: 123-151.
World Health Organization. 2006. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater in agriculture and aquaculture. World Health Organization. 778: p 74.
ارجاع به مقاله
دیندارلوع., & دستورانیم. (2017). بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه). آب و توسعه پایدار, 4(2), 31-40. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.61986
نوع مقاله
کیفیت آب و فاضلاب