بازگشت به جزئیات مقاله حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی دانلود دانلود PDF