بازگشت به جزئیات مقاله بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در "تمدن کاریزی"، مطالعه موردی: قنات زارچ، استان یزد دانلود دانلود PDF