[1]
دحیماویع., غنیانم., مهراب قوچانیا. و زارعیح. 2015. فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 9-16. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.38119.