[1]
بوستانیآ. و خداشناسس. 2015. بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت). آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 59-66. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.39106.