[1]
شریعتیح. و خداشناسس.ر. 2015. بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 43-52. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40658.