[1]
زارعش. و حیاتید. 2015. تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 83-88. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.40841.