[1]
قزل سوفلوع. و مغربیم. 2015. معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 95-102. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41094.