[1]
جمالیغ. و زمانیس. 2015. عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 81-86. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41157.