[1]
ناصرید.ا. 2015. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 89-91. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.41411.